Gebiedsplan Helwijk

Voor elke kern één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan Helwijk.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Helwijk is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Wonen

Eind 2015 is Woonkwartier gestart met de bouw van het appartementencomplex op de  locatie van de voormalige garage van der Linden. Mede in relatie hiermee gaat de corporatie  in Helwijk nog een aantal andere actiepunten oppakken onder andere voorlichtingssessies  met betrekking tot Klik voor Wonen, het toewijzingsbeleid en de passendheidstoets alsmede Wonen met Gemak.

Voorzieningen en Leefomgeving

Het belangrijkste actiepunt is de realisatie van de nieuwe Blokhut: na een uitgebreide voorbereiding is de gemeenteraad hiermee akkoord gegaan en zal de bouw na de zomervakantie van 2016 starten. In relatie hiermee wordt momenteel ook de renovatie van de speeltuin  voorbereid. De toekomst van de basisschool vormt een ander belangrijk actiepunt..

Verkeer

Een aantal inwoners ondervindt hinder van de Rijksweg; de overlast hiervan is toegenomen  na de doortrekking van de A4. Omdat de situatie enigszins vergelijkbaar is met de  problematiek in Heijningen er inmiddels contact opgenomen met de werkgroep in Heijningen  met als doel om van elkaar te leren en de om de activiteiten op elkaar af te stemmen.

Bereikbaarheid

Belangrijk actiepunt is de verbetering van de fietsverbinding van en naar Zevenbergen, met  name voor de scholieren van het Marklandcollege. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. In relatie hiermee blijft een goede voorlichting van de scholieren  een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het openbaar vervoer in Helwijk.