Gebiedsplan Langeweg

Eén plan voor Langeweg, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Langeweg is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Werkgroep ‘Verkeer’

De werkgroep verkeer heeft zich tot nu toe sterk gemaakt voor het verbeteren van de parkeersituatie in het dorp in relatie tot Emmaus en voor het weren van sluip- en zwaar verkeer door het dorp. Met diverse herinrichtingen en het plaatsen van bebording is hier een invulling aan gegeven. Nu heeft de kruising met de provinciale weg de aandacht. Deze kruising wil de werkgroep in overleg met de provincie meer verkeersveilig maken.

Werkgroep ‘Wonen’

Mogelijkheden bieden voor het (zo lang mogelijk) kunnen blijven wonen in Langeweg is wat deze werkgroep voorstaat. Hier zal de komende tijd veel aandacht naar uitgaan. Er zal actief met het dorp gezocht worden naar inbreidinglocaties. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en op de balans tussen goedkope en dure woningen en tussen huur- en koopwoningen wordt waar mogelijk gestuurd.

Werkgroep ‘Sociaal en voorzieningen’

Het betrekken en betrokken houden van oud en jong bij de gemeenschap is wat deze werkgroep voorstaat. Zo zijn er al meerdere informatieavonden gehouden over actuele thema’s, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van een jeu de boulesbaan bij Ons Stedeke. Activiteiten die het dorp leefbaarder maken, maar waarvoor we ook nog altijd meer hulp bij kunnen gebruiken. Bijzonder is het pilot project ‘subsidies’, waarbij de verenigingen in Langeweg gezamenlijk de kans krijgen de subsidie van de gemeente onderling te verdelen.

Werkgroep ‘Uitstraling’

De werkgroep uitstraling is op meerdere fronten actief. Ten eerste wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe website voor het dorp Langeweg, waarvan het de bedoeling is dat alle activiteiten en verenigingen erop zichtbaar zijn. Verder wordt gewerkt aan het realiseren van het groenplan voor Langeweg. Meer groen bij Ons Stedeke, maar ook nadenken over het terrein dat de voetbalvereniging heeft afgestoten. Tenslotte staat de klok van de kerktoren en het aanlichten van de kerk hoog op de agenda. Langeweg is mooi, maar met zijn allen willen we het nog mooier maken.

Meldt u aan

Al deze thema’s gaan ook u aan. Wilt u daarover meepraten of actief meedoen, meldt u dan aan bij de dorpstafel of bij de desbetreffende werkgroep. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gebiedscoördinator voor Langeweg Roger Raat. Roger is per email te bereiken op roger.raat@moerdijk.nl of per telefoon via 14 0168.

Wie zijn de partners?