Huisregels

De huisregels van het Mauritshuis zijn:

 • Om gebruik te maken van een beschikbare ruimte kan deze middels een boeking bij de gastvrouw worden gehuurd. De minimale huurperiode is 2 uur. Bij een huwelijk met receptie geldt de ceremonie als 1e uur.
 • Het maximale aantal toegestane personen op de zolder is 10. In de Raadzaal mogen zich tegelijkertijd maximaal 100 personen bevinden; op de gehele bovenverdieping maximaal 125 personen.
 • De ruimte dient op de aangegeven eindtijd vrij te zijn van personen en meegebrachte goederen.
 • Het meubilair in de ruimte dient te worden achtergelaten zoals aangetroffen.
 • In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Buiten, in de directe nabijheid van de hoofdingang mag niet worden gerookt. De gastvrouw zal u aanwijzen waar buiten wel mag worden gerookt.
 • De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • De gemeente kan de gebruiker aansprakelijk stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van objecten in het Mauritshuis of beschadiging van het Mauritshuis.
 • Het Mauritshuis heeft een multifunctioneel gebruik en heeft gelijktijdig meerdere huurders en bezoekers. Iedere aanwezige wordt geacht rekening te houden met andere gebruikers en bezoekers.
 • Het is niet toegestaan versterkte muziekinstrumenten te gebruiken. Het geluidsniveau van geluidsapparatuur en akoestische muziekinstrumenten dient beperkt te blijven.
 • Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de gastvrouw. Bij een annulering een week of langer voorafgaand aan de geboekte datum worden geen kosten in rekening gebracht. Bij een annulering een week of korter voorafgaand aan de geboekte datum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • De gastvrouw behoudt zich het recht voor, in geval van nood of overmacht, gezelschappen te plaatsen in een andere ruimte dan de gereserveerde.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De leidinggevende van een groep wordt verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de huisregels door zijn of haar gezelschap.
 • Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit het Mauritshuis te worden verwijderd of de toegang daartoe te worden geweigerd.
 • Inzake het nuttigen van consumpties:
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties en dranken te nuttigen.
  • Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen buiten de door de gastvrouw aangewezen ruimtes.
  • Voor het leveren van consumpties door een cateraar is op voorhand toestemming vereist van de gastvrouw.
  • Degene die opdracht verleent aan een cateraar is geheel verantwoordelijk voor deze dienst met betrekking tot bijvoorbeeld de betaling, de levering en een eventuele wijziging afzegging. De gastvrouw is niet verantwoordelijk voor (het naleven van) de opdracht aan een cateraar 
  • De opdrachtgever en de cateraar zijn verantwoordelijk voor de benodigde inzet van personeel voor het ronddelen van consumpties, voor het schoonhouden en schoonmaken van de ruimtes, voor het brengen en halen van servies e.d. en voor de benodigde vergunningen. Een kopie van de vergunning dient in het Mauritshuis aanwezig te zijn op het moment dat de dienst wordt geleverd.
  • Een door de gebruiker aangestelde cateraar dient ruim tevoren (de richtlijn is één week) van de gastvrouw instemming te verkrijgen voor de levering van consumpties en is verantwoordelijk voor het maken en naleven van afspraken met de gastvrouw over het gebruik van voorzieningen in het Mauritshuis.
  • Het inrichten van de gereserveerde ruimte en algemene ruimtes in het Mauritshuis en het verplaatsen en terugplaatsen van meubilair, mag alleen plaatsvinden op nadrukkelijke aanwijzing van de gastvrouw.

De bevoegdheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering namens de gemeente is in handen van de ambtelijke gastvrouw in het Mauritshuis. De gastvrouw ziet er op toe dat iedere aanwezige in het Mauritshuis zich houdt aan de gebruiksregels en huisregels. Als u vragen heeft over de bedrijfsvoering, gebruiksregels, huisregels, openingstijden of tarieven of daarover nadere afspraken wilt maken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de gastvrouw.