Eerste inspraakmogelijkheid over windmolens langs de A16

Geplaatst: 29-7-2016

Van 25 juli tot 19 september 2016 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project Windenergie A16 ter inzage. Belangstellenden kunnen tot 19 september een zienswijze indienen. Begin september zijn er inloopavonden voor inwoners en andere betrokkenen. De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert welke plekken in het gebied aan weerszijden van de A16 het meest geschikt zijn voor de plaatsing van dertig tot veertig windmolens.

Zes opstellingsvarianten voor windmolens

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in het onderzoek naar de milieueffecten van de windmolens op de leefomgeving. De NRD geeft – zoals de naam al zegt – aan wat de reikwijdte en het detailniveau van dit onderzoek zijn. In de NRD worden zes varianten met verschillende opstellingen van windmolens langs de A16 benoemd. De mogelijke varianten kunt u bekijken op de website van de Provincie Noord-Brabant.. Deze varianten worden tijdens het onderzoek voor het Milieu Effect Rapport (MER) onderzocht. Daaruit kan blijken dat een combinatie van opstellingsvarianten de meest geschikte locaties voor windmolens oplevert. De uitkomsten van dit rapport worden verwerkt in een inpassingsplan. Dat plan bepaalt uiteindelijk waar de windmolens precies komen te staan. Als Provinciale Staten in de loop van 2017 het inpassingsplan, de vergunningen en eventuele ontheffingen hebben vastgesteld, is er nog een inspraakmogelijkheid.

Input opgehaald

Om input te vergaren voor de NRD hebben provincie en gemeenten in mei en juni dit jaar verschillende gesprekken gevoerd met betrokken organisaties. Een enquête onder inwoners van het gebied in juni gaf een eerste indruk van meningen van omwonenden. Zo gaven de 158 deelnemers aan de enquête aan een lichte voorkeur te hebben voor windmolens die in een korte lijnopstelling van drie tot vier molens geplaatst worden. Deelnemers vinden dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening. Ook zijn ze positief over mogelijkheden voor inwoners om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van de windmolens. Tegelijkertijd maken ze zich wel zorgen over de mogelijke overlast van geluid, slagschaduw, verlichting of uitzicht.

Ter inzage

De NRD ligt vanwege de vakantieperiode geen zes, maar acht weken ter inzage, tot 19 september 2016 bij het Dienstenplein in het provinciehuis en de gemeentekantoren van Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en Alphen Chaam. De NRD is ook te raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage. Iedereen kan tot 19 september digitaal of schriftelijk een zienswijze indienen. In een nota van zienswijzen geeft de provincie vervolgens aan hoe ze de ontvangen input meeneemt in het vervolgonderzoek.

Inloopavonden

In september vinden informatiebijeenkomsten over de NRD plaats bij het windpark Hazeldonk. Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden ook een windmolen bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats op 6 september (voor inwoners van Drimmelen), 7 september (voor inwoners van Moerdijk) en 8 september (voor inwoners van Breda en Zundert). Bij verhindering kunnen belangstellenden ook op een avond van een andere gemeente komen. De informatiebijeenkomsten hebben het karakter van een ‘inloopavond’, mensen kunnen tussen 19.00 en 21.30 uur op een zelf gekozen tijdstip komen. Details over de bijeenkomsten staat in de Nieuwsbrief Windenergie A16 (pdf, 934 kB). Abonneren hierop kan via www.brabant.nl/windenergieA16.

Windenergie A16

Provincie Noord-Brabant treedt op verzoek van de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert op als regisseur en initiatiefnemer van het project Windenergie A16. Het gebied aan weerszijden van de A16 is volgens de gemeenten en de provincie een geschikte plaats voor 100 megawatt aan windenergie. Dat staat gelijk aan ongeveer 30 tot 40 windmolens en duurzame energie voor 90.000 huishoudens. Het is nog niet bekend hoeveel windmolens precies worden geplaatst en op welke locaties. Het zoekgebied voor het plaatsen van de windmolens is een zone van ca. een kilometer aan weerszijden van de A16, tussen het Hollands Diep en de grens met België. De provincie onderzoekt de A16-zone en leidt het proces om tot een provinciaal inpassingsplan (PIP) te komen.

Sociale participatie

Daarnaast maken de partijen afspraken met energiecoöperaties en projectontwikkelaars, die erop zijn gericht dat de opbrengst van de windmolens deels ten goede komt aan de lokale gemeenschap (inwoners, bedrijven, onderwijs, verenigingen e.d.).

Voetnoot

De gemeenteraad van Moerdijk heeft in haar vergadering van 16 januari 2014 besloten de Klaverpolder ten oosten van de A16 niet als reservelocatie op te nemen in de Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030. Deze notitie is met in acht name van deze wijziging op 16 januari 2014 vastgesteld.