Stadstafel Klundert: positief met een kritische blik

Geplaatst: 7-7-2016

Er was een grote opkomst op de stadstafel Klundert van maandag 4 juli. Op deze avond zijn onderwerpen als wonen, windmolens, veiligheid en afvalverzameling besproken.

Windmolens

De stadstafel blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Het college heeft in een persoonlijk gesprek met een aantal van de stadstafelleden afgesproken dat de stadstafel eerder wordt betrokken in plannen waarvoor inbreng van de leden wenselijk is.

Woningen

Woonkwartier en de gemeente hebben een presentatie gegeven waarbij alleen de resultaten van Klundert uit het woningbehoefteonderzoek (WBO) aan bod kwamen. Het viel de stadstafel op dat er een gat is in het woningaanbod: er is vraag naar huurwoningen met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand, terwijl die er niet of nauwelijks zijn. Daarnaast werd opgemerkt dat er een trend gaande is waarbij stedelingen (terug) naar de dorpen trekken, vanwege de snelle prijsstijgingen van huizen aldaar. De stadstafel wil de ontwikkelingen op het gebied van wonen volgen en daarin meedenken.

Veiligheid

Voor inwoners van Klundert wordt er in het najaar een veiligheidsavond georganiseerd. Aan de stadstafelleden is gevraagd over welke onderwerpen ze op die avond meer informatie willen. Met behulp van een presentatie zijn voorbeelden gegeven van deze thema’s zoals drugsproblematiek, inbraken en vluchtroutes. Maar ook van belang is dat je weet hoe je moet omgaan met verschillende soorten incidenten, wat moet je doen en wat juist niet. En op welke manier gecommuniceerd wordt, via NL Alert, sirene, geluidswagen, sociale media enzovoort. Naar aanleiding van de reacties van de stadstafelleden wordt de invulling van de veiligheidsavond bepaald.
Verder is de veiligheidswijzer gepresenteerd, deze wordt binnenkort bij alle inwoners van de gemeente Moerdijk bezorgd.

Auto-inbraken

Er is de laatste tijd een golf van auto-inbraken. Niet alleen in Klundert maar ook in de rest van de gemeente en zelfs landelijk. De politie heeft hier speciale aandacht voor. De stadstafel en politie vragen inwoners alert te blijven en verdachte toestanden direct te melden bij de politie.

Afvalinzameling project

In 2017 werkt gemeente Moerdijk samen met gemeente Breda voor de afvalinzameling. De gemeente is momenteel aan het bekijken welke inzamelsystemen per gebied mogelijk zijn, gezien de duobak gaat verdwijnen. Inwoners van Klundert kunnen straks gezamenlijk uit een aantal inzamelsystemen kiezen. De stadstafel wordt gevraagd om, wanneer Klundert aan de beurt is, actief mee te denken over de invulling van deze keuze en het verdere project.  

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 12 september, in De Niervaert vanaf 19.30 uur. Daar wordt onder andere een nieuwe invulling van de werkgroepen besproken. Belangstellenden die mee willen denken over één van de onderwerpen of nieuwsgierig zijn naar wat er nog meer op de agenda staat, zijn van harte welkom om te komen kijken op de avond.

Gebiedsplannen

De stadstafel maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Klundert. Sinds 2012 zijn gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, Politie, St. Woonkwartier en Groenhuysen). Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag hiervoor. Inmiddels zijn er al tien plannen in de gemeente Moerdijk afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten