Tweede dorpstafel Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 26-5-2016

Op 18 mei 2016 vond de tweede dorpstafel van het gebiedsplan Zevenbergschen Hoek plaats. De werkgroepen voor de verschillende thema’s uit het gebiedsplan zijn ingevuld en een aantal werkgroepen deed zelfs al verslag van een aantal ondernomen succesvolle acties.

Er zijn vier werkgroepen actief: Wonen, Voorzieningen & Leefomgeving, Gemeenschapszin en Verkeer.

Wonen

De werkgroep Wonen gaat aan de slag met het invullen van de lokale behoeften rondom wonen: welk soort woningen zijn er nodig, voor welke doelgroepen, wat betekent dat voor bouwen en/of aanpassingen aan woningen? Verder buigt de werkgroep zich over de vraag hoe je Zevenbergschen Hoek kunt promoten als aantrekkelijke woonplaats.

Voorziening en Leefomgeving

De werkgroep Voorziening en Leefomgeving  is met name bezig met de toekomst van het dorpshuis en in hoeverre de uitbreiding daarvan mogelijk en wenselijk is tot een soort multifunctioneel centrum.
Verder heeft de werkgroep een digitale activiteitenkalender ontwikkeld, waarop alle activiteiten in het dorp te vinden zijn en die door de organisatoren/verenigingen zelf beheerd kan worden.

Gemeenschapszin

Werkgroep Gemeenschapszin heeft al een succesvolle actie erop zitten. Enkele weken terug heeft een groep dorpelingen de handen uit de mouwen gestoken tijdens een grote zwerfvuilopruimactie. Er is animo om dit regelmatig te herhalen. De vraag is hoe we dit onder de aandacht van andere inwoners krijgen om zo nog meer mensen te mobiliseren.

Verkeer

De werkgroep verkeer richt zich specifiek op de aanvullende acties die te maken hebben met verkeer en mobiliteit, los van het project om de overlast van vrachtverkeer te beperken. Vrachtverkeer is een bekend probleem in het dorp. Om dat probleem aan te pakken is een heel maatregelenpakket opgesteld, waaronder de herinrichting van de drie belangrijkste routes door en langs de kern. De gemeente liet weten dat in juni gestart kan worden met de herinrichting van de verschillende routes. Daarmee moet de problematiek flink gereduceerd gaan worden. De dorpstafel vroeg wel nog aandacht voor goede bebording en routering naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. Met name buitenlandse chauffeurs weten het terrein niet goed te vinden, waardoor de kans op ‘dwalen door de kern’ toeneemt. 

De volgende dorpstafel vindt plaats op 6 juli om 19.30  uur in de Zevensprong.

Projecten