Uit de dorpstafel Langeweg

Geplaatst: 3-5-2016

Tijdens de laatste dorpstafel in Langeweg op 21 april 2016 is de speciale website voor Langeweg (www.langewegonline.nl) gepresenteerd. Met een druk op de knop heeft Mart Scheepers de nieuwe website gelanceerd! De Werkgroep ‘Uitstraling’ heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze website voor Langeweg, waarmee Langeweg vooral nieuwkomers en jongeren wil bereiken. Langewegonline is een website voor en door de inwoners van Langeweg zelf. Via dit kanaal wordt met trots berichten over Langeweg gedeeld.

Met het Gebiedsplan voor Langeweg als leidraad komt de Dorpstafel vier keer per jaar bijeen om met elkaar de stand van zaken te bespreken rond de uitwerking van acties uit het Gebiedsplan. Over onder andere de volgende onderwerpen is gesproken.

Stand van zaken Windparken

De provincie werkt op dit moment aan een landschapsvisie voor de gehele A16-zone (Windpark Zonzeel). Hiervoor worden 3D visualisaties opgesteld. Verder wordt gewerkt aan de opstelling van een notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Windpark Zonzeel. Dit is een beschrijving van het onderzoek dat men wil uitvoeren voor het milieueffectrapport (MER). Deze stukken worden ter inzage gelegd. De provincie heeft aangegeven voor de zomervakantie hierover te communiceren richting betrokken kernen. 

Op 21 april is het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk samen met het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd. Het plan ligt tot en met 1 juni ter inzage. Op 9 mei is een inloopavond van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Niervaert in Klundert. Eén van de rapporten is een visualisatie van de windmolens. Ook vanuit Langeweg. 

Afvalinzameling

Gemeente Moerdijk en gemeente Breda hebben 12 april een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk invulling te geven aan de transitie van afval naar grondstof. Samen gaan de beide gemeenten de grote uitdaging aan om te streven naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plek meer is voor restafval. Afval is in de toekomst een hoogwaardige grondstof die oneindig herbruikbaar is. Een ‘afvalvrij’ Moerdijk en Breda is er echter niet van vandaag op morgen. Moerdijk streeft ernaar dat elke inwoner in 2020 nog maar 100 kilogram restafval weggooit. Nu is dat nog 252 kilogram. Dat kunnen de gemeenten niet zelf, daar is medewerking van inwoners voor nodig. Daarom gaan de gemeenten intensief communiceren met inwoners om hen ervan bewust te maken dat het anders moet en hen te stimuleren om het ook anders te doen. Wij gaan samen met inwoners kijken wat de beste manier is om afval gescheiden in te zamelen.

Huis van de Wijk

Romelia Simon van Surplus Welzijn gaat de komende tijd werken aan een plan voor Langeweg voor het ontwikkelen van een ‘Huis van de Wijk’. Romelia gaat de komende maand actief in Langeweg langs verschillende partijen (zoals school, woningcorporatie, inwoners) om behoeften in beeld te brengen en op basis daarvan een plan op te stellen. Het Huis van de Wijk wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, een plek van waaruit gezamenlijk activiteiten en diensten georganiseerd kunnen worden en waar informatie gehaald en gebracht kan worden op het vlak van welzijn, zorg en wonen.

Volgende Dorpstafel

De volgende Dorpstafel Langeweg staat gepland op 1 september 2016. Heeft u interesse om zich aan te melden bij de Dorpstafel of bij een werkgroep? Dan kunt u zich opgeven via één van de leden van de Dorpstafel of door een e-mail te sturen naar info@gebiedsplannen.nl.

Projecten