Gebiedstafel Buitengebied: bestemmingsplan en betrokkenheid

Geplaatst: 10-11-2016

Tijdens de gebiedstafel Buitengebied werd een levendige discussie gevoerd over hoe men de inwoners van het buitengebied kan betrekken bij de gebiedstafel. Omdat het buitengebied een meer losse en weidse structuur heeft dan een dorp of stad is er onder de inwoners minder binding met elkaar. Terwijl er wel veel gebeurt. Zoals de herziening van het bestemmingsplan, de ontwikkeling van het Toeristisch Fonds en de aanpak van de verkeersknelpunten.

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied

De ‘Visie Buitengebied' is nu vastgesteld. Deze visie vormt het beleidskader, de basis, voor het bestemmingsplan. De afstemming voor het opstellen van het bestemmingsplan krijgt een persoonlijke insteek. Op alle adressen in het buitengebied valt binnenkort een brief in de bus. In deze brief wordt de bestemming (bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘agrarisch bedrijf’) genoemd met de vraag te controleren of dit klopt. Ook wordt vermeld of er iets verandert aan het perceel en zoja, wat er dan verandert. Inwoners van het buitengebied worden in de brief ook geïnformeerd over hoe men kan reageren (via mail, per brief of in een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis).
De gemeente kiest voor deze werkwijze, om zo na te gaan bij de bewoners of de gegevens kloppen en de mogelijkheid te geven om te reageren, nog vóór het proces van het vaststellen van het bestemmingsplan begint.

Toeristisch Fonds Moerdijk

Het Toeristisch Fonds Moerdijk is een initiatief van de toeristisch-recreatieve ondernemers uit de gemeente Moerdijk. Het doel van het fonds is om in nauwe samenwerking met de gemeente en andere partijen in de vrijetijdseconomie te werken aan de versterking van het toeristisch profiel van de gemeente Moerdijk. Heeft u een idee voor een dergelijke activiteit, dan kunt u dit aangeven bij het Toeristisch Fonds. Denk hierbij niet alleen aan activiteiten voor bezoekers van buitenaf maar ook aan recreanten binnen de gemeente. Het Fonds heeft begin dit jaar alle ondernemers aangeschreven, in maart was de eerste bijeenkomst. Op 30 november is de volgende bijeenkomst om 16.00 uur in de Borgh te Zevenbergen. Aanmelden voor deze bijeenkomst of een aanvraag indienen voor een activiteit kan via mailadres toeristischfonds912@gmail.com.

Aanpak verkeersknelpunten

De gemeente gaat aan de slag om een heleboel verkeersknelpunten aan te pakken en een deel van deze knelpunten liggen in het buitengebied: Opknappen wegen/schoolfietsroutes.

Volgende gebiedstafel

De gebiedstafel Buitengebied komt twee keer per jaar samen. De volgende bijeenkomst wordt in het voorjaar gepland. Als altijd is hierbij iedereen uit het buitengebied van harte welkom. Daarnaast worden er aparte bijeenkomsten georganiseerd per thema of onderwerp, zoals bijvoorbeeld bij de herziening van het bestemmingsplan gebeurt.

Gebiedsplannen

De gebiedstafel Buitengebied is onderdeel van het Gebiedsplan Buitengebied. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De gebiedstafel Buitengebied komt twee keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Daarnaast worden in voorkomende gevallen aparte bijeenkomsten per thema of onderwerp gehouden.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten