Tweede bestuursrapportage 2016: college verwacht voordelig resultaat over 2016

Geplaatst: 20-10-2016

Het college van burgemeester en wethouders verwacht dit jaar af te sluiten met een voordelig resultaat op de begroting. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage over 2016. Aan de ene kant zijn er financiële meevallers, zoals de OZB-opbrengsten en de begeleiding en re-integratie van inwoners met een beperking tot de arbeidsmarkt. Daar tegenover staan niet becijferde tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende opbrengsten van grondexploitatie en een stijging van de uitgaven als gevolg van de toename van het aantal meldingen openbare ruimte. Het maakt per saldo dat de gemeente Moerdijk verwacht 2016 af te sluiten met een voordelig resultaat van € 326.000. De begroting beslaat in totaal bijna € 89 miljoen.

Na de eerste bestuursrapportage 2016 (gegevens op basis van de eerste vier maanden van 2016) werd nog een tekort verwacht van € 323.000.

De bestuursrapportage is een overzicht dat het college van B&W drie keer per jaar aanbiedt aan de gemeenteraad. In deze rapportage staat het verloop van de activiteiten die zijn opgenomen in de (beleids)begroting 2016 en het verloop van de diverse budgetten. De tweede bestuursrapportage beslaat de gegevens tot en met augustus 2016 .

Daling aantal asielaanvragen

In de bestuursrapportage meldt het college ook dat het dalende aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, heeft gezorgd voor onduidelijkheid over wat nu te doen met eerder opgestelde plannen voor opvanglocaties. Moerdijk en andere samenwerkende gemeenten bepaalden eerder al dat gekozen locaties binnen het zogenaamde Biesbosch-cluster niet hoeven te worden ingezet. Moerdijk vervult uiteraard de wettelijke taak wat betreft de opvang van mensen met een verblijfsvergunning. Er wordt niet gekozen voor de opvang van extra zogenaamde statushouders. Wel moet er aandacht zijn voor voldoende middelen om statushouders te kunnen ondersteunen bij hun integratie.

Meldingen openbare ruimte

Opvallend is de stijging van het aantal meldingen openbare ruimte, meldt het college in de tweede bestuursrapportage. Dat aantal (9.000) was op 1 september 2016 al gelijk aan het totaal aantal meldingen over heel 2015. Gevolg is dat een hoger bedrag dan geraamd wordt uitgegeven op het gebied van o.a. wegen en riolering. “Doordat extra budget nodig is, blijkt dat de gemeente op een goede wijze opvolging geeft aan het verhelpen van de ‘melding’, zegt wethouder Fakkers. “We hebben de weg om meldingen te doen wat vergemakkelijkt. Dat kan nu ook bijvoorbeeld via WhatsApp. In een periode van drie maanden hebben we op die manier 160 vragen beantwoord. We gaan dus absoluut verder op deze weg, want optimale bereikbaarheid voor onze inwoners is één van onze belangrijke speerpunten.”