Dorpstafel Fijnaart: een goed geoliede machine

Geplaatst: 15-9-2016

De dorpstafel in Fijnaart heeft inmiddels al een aantal jaren ervaring. Dat is te merken. De tafelavonden zijn steeds goedbezocht en verlopen soepel. Maandagavond kwamen de resultaten van het werk voor veiligere fietsroutes en tegen de wateroverlast aan bod. Er werden vragen gesteld, en opheldering gegeven, over het initiatief Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Via het CPO initiatief, onder begeleiding van Stichting Droomwonen, ontwikkelt een groep inwoners hun eigen woningbouwplan. De Structuurvisie 2030 van gemeente Moerdijk voorziet tot 2020 niet in het bouwen op de ZNS-locatie. De Structuurvisie biedt de ruimtelijke kaders voor de gemeente, waarin ook de benodigde onderbouwing ligt om ergens te mogen bouwen. Voor Fijnaart-west als bouwlocatie is al een haalbaarheidsonderzoek in gang gezet. Daarnaast wil de gemeente graag voorzien in woningen die aanvullend zijn op de bestaande bouw, wat in west mogelijk is. Volgens planning komt die grond beschikbaar in 2018.

Waterberging tegen overlast

De werkgroep ‘Waterproof Fijnaart’ werkt samen met het Waterschap Brabantse Delta aan oplossingen voor  de wateroverlast in Fijnaart-west. Door het waterschap is nu de waterberging rondom de sportvelden gerealiseerd. In november wordt gestart met de volgende stap waarbij er een waterberging komt tussen De Parel en de voetbalvelden in.

Veiliger voor fietsers

De werkgroep ‘Fijnaart veilig en bereikbaar’ heeft zich hard gemaakt voor meer verkeersveiligheid voor fietsers. Door hun inspanningen is de Eerste Kruisweg inmiddels al veilig gemaakt, heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om o.a. de Dreef veiliger te maken en in vier jaar tijd wordt de Appelaarseweg gefaseerd verbeterd. Daarnaast is de werkgroep bezig met het opstellen van een lijst met bevindingen voor de Appelaarsedijk.

Oproep basisscholen

Kinderopvangcentra De Roef en De Zwingeltjes zijn inmiddels aangesloten bij de brede scholen. De samenwerking tussen de scholen onderling is goed en ze willen graag nog meer activiteiten uit Fijnaart zelf aanbieden. De scholen willen graag samenwerken met de Fijnaartse verenigingen en roepen de verenigingen op om contact op te nemen met een van de directeuren.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op donderdag 1 december vanaf 19.30 uur in De Parel. Alle inwoners van Fijnaart zijn altijd welkom om mee te praten of om eens een kijkje te komen nemen.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten