Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: project basisschool van start

Geplaatst: 3-4-2017

Sluipverkeer, windmolens en 380kV blijven onderwerpen waar de dorpstafel bovenop zit. Maar ook werd de eerste informatie over de ontwikkeling van de basisschool gepresenteerd.

De werkgroep Wonen geeft vervolg aan het onderwerp ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. De werkgroep gaat de komende tijd langs bij mensen vanaf 70 jaar om met hen hierover te praten.

Maatregelen sluipverkeer

Om het sluipverkeer tegen te gaan wil de gemeente aan de inwoners van Zevenbergschen Hoek het idee voorleggen om het centrum in de ochtendspits (van 6.00 tot 9.00 uur) af te sluiten. Op 12 april is er een informatieavond waar naast het voorstel over het sluipverkeer ook informatie gegeven wordt over de herinrichting van de Hoofdstraat. De avond begint om 19.30 uur in Zevensprong.

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen aan de Olavstraat is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom is de gemeente gestart met een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw of renovatie van de school. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de school, maar ook naar aan het onderwijs gerelateerde of te relateren sociaal maatschappelijke voorzieningen. Het streven is om eind dit jaar het startdocument door de gemeenteraad te laten vaststellen en vervolgens wordt het haalbaarheidsonderzoek opgestart. De dorpstafel is gevraagd mee te denken en wordt betrokken bij het proces.

Windmolens A16 en 380kV bijeenkomsten

In april zijn er informatiebijeenkomsten over beide onderwerpen. Op 5 april is er een inloopavond in Plexat in Wagenberg voor alle inwoners. Hier presenteren de provincie en vier gemeenten de mogelijke opstellingen van windmolens langs de A16. Aanmelden hiervoor kan op de website van de provincie: www.brabant.nl/windenergiea16.
Op donderdag 20 april is er een informatieavond over de 380 KV. Dit wordt georganiseerd door Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, die de laatste ontwikkelingen bespreekt en de uitkomsten van de milieueffectrapportage (MER) presenteert. Ook de werkgroep van de dorpstafel is hiervoor uitgenodigd.

Energiek Moerdijk

Aan de dorpstafel heeft Energiek Moerdijk hun visie over de participatie van inwoners bij windenergieprojecten uiteen gezet. Ze willen de dorpstafels die te maken kunnen krijgen met windmolens in de omgeving betrekken bij de uitwerking van de sociale randvoorwaarden. Energiek Moerdijk zet zich vooral in om ervoor te zorgen dal alle inwoners profiteren van de opbrengsten van de molens. Daarnaast willen ze graag aansluiting zoeken met de buurgemeentes.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel Zevenbergschen Hoek is op woensdag 10 mei vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. De dorpstafel wil graag inwoners die mee willen praten over de ontwikkelingen van Zevenbergschen Hoek hiervoor van harte uitnodigen.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten