Gebiedstafel Buitengebied: breedband in het buitengebied

Geplaatst: 26-4-2017

Aan deze gebiedstafel werd uitgebreid besproken hoe het staat met de vraag om breedband internet in het buitengebied. Ook werd er informatie gegeven over het nieuwe afvalinzamelingssysteem en Waterpoort Academy.

Over de actualisatie van het bestemmingsplan kon gemeld worden dat het ontwerp van het bestemmingsplan na de zomervakantie ter inzage wordt gelegd.

Breedband buitengebied

Er werd uiteengezet wat de huidige status is van de aanvraag voor breedband internet in het buitengebied en de mogelijke aanbieders. Voor het alternatief, glasvezel, heeft geen enkele partij zich aangemeld. Energiek Moerdijk heeft aandacht voor een coöperatief glasvezelnetwerk, maar heeft niet voldoende menskracht om dit op te pakken. De rol van de gemeente is beperkt tot het faciliteren van de mogelijkheden en probeert zoveel mogelijk aanbieders te interesseren. De gebiedstafel heeft nu gevraagd om presentaties van een aanbieders om die opties verder te kunnen bekijken.

Het nieuwe afvalinzamelingssysteem

Voor het restafval kunnen inwoners in de bebouwde kernen kiezen voor een container aan huis of een ondergrondse container in de buurt. In het buitengebied kunnen vanwege het uitgestrekte karakter van het gebied en bescherming van de dijken geen ondergrondse containers worden geplaatst. Daarom krijgen die inwoners in ieder geval een container aan huis voor restafval. Daarbij krijgen zij ook een pasje voor een ondergrondse container op een plek naar keuze binnen de gemeente. Het buitengebied wordt meegenomen in de fasering van de dorpen en steden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente: www.moerdijk.nl/afval onder de kop ‘het nieuwe inzamelsysteem’.

Waterpoort Academy

Er werd een toelichting gegeven over de rol en de betekenis van Waterpoort als kennis- en netwerkorganisatie. Waterpoort Academy gaf een presentatie over de cursussen die er te volgen zijn. Daarbij vertelden ook twee cursisten uit het buitengebied over wat dit voor hen heeft betekend. Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben meegedaan en een goede eindpresentatie geven, ontvangen een Waterpoortcertificaat en zijn de vraagbaak voor gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen dynamiek. Meer informatie hierover op de website van Waterpoort: www.waterpoortwerkt.nl, aanmelden kan via info@waterpoortwerkt.nl.

Windmolens en 380kV

Voor wat betreft informatie over de windmolens en het 380kV tracé wordt inwoners van het buitengebied die hiermee te maken hebben aangeraden om aan te sluiten bij de stads- of dorpstafel van de betreffende kern. In die tafels komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod.

Volgende gebiedstafel

De gebiedstafel Buitengebied komt twee keer per jaar samen. De volgende bijeenkomst wordt in het
najaar gepland. Als altijd is hierbij iedereen uit het buitengebied van harte welkom. Daarnaast
worden er aparte bijeenkomsten georganiseerd per thema of onderwerp, zoals bijvoorbeeld voor het breedband internet.

Gebiedsplannen

De gebiedstafel Buitengebied is onderdeel van het Gebiedsplan Buitengebied Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De gebiedstafel buitengebied komt twee keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Daarnaast worden in voorkomende gevallen aparte bijeenkomsten per thema of onderwerp gehouden.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten