Proef met duurzame aanpak onderhoud openbare ruimte

Geplaatst: 12-4-2017

De gemeente Moerdijk start een proef met een andere aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Met een meer duurzame manier van werken wil de gemeente arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, intensievere samenwerking tussen betrokken partijen, meer biodiversiteit in de natuur en inwoners waar mogelijk betrekken bij het onderhoud.

Concreet betekent het onder andere dat Moerdijk de zogenaamde machinale werkzaamheden (bijvoorbeeld het maaien van gazons, onkruidbestrijding op verhardingen, knippen van hagen) uitbesteedt aan bij voorkeur lokale ondernemers, en voor het ‘handenwerk’ waar mogelijk WVS inzet. Als het gaat om het totaal aan werkzaamheden wil de gemeente kansen bieden aan werkzoekenden die een uitkering van de gemeente ontvangen. Doel is om zo in te stromen in een reguliere arbeidsplaats. Daarbij gaan betrokken partijen als aannemers, WVS-groep, Werkplein Hart van West-Brabant en gemeente (meer) met elkaar samenwerken. Verder wil Moerdijk inwoners en bedrijven stimuleren om waar mogelijk zelf initiatieven te nemen. En er gaat bekeken worden of lastig te onderhouden gazons omgevormd kunnen worden tot meer natuurlijk en kleurrijk groen, zodat het beter te onderhouden is.

Met dit duurzame beheer hoopt Moerdijk het uitgangspunt van een schone, hele, veilige en bruikbare openbare ruimte op een nog effectievere manier te kunnen bereiken. De proef duurt een jaar; na afloop evalueren alle betrokken partijen de resultaten.