Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: sluipverkeer en windmolens

Geplaatst: 22-2-2017

Op de dorpstafel hebben de maatregelen tegen het sluipverkeer en de laatste stand van zaken over de windmolens en 380kV speciale aandacht.

Verder zijn onder andere de resultaten van het vervoersonderzoek, de actie ‘langer thuis wonen’ en het nieuwe afvalinzamelingssysteem aan bod gekomen.

Sluipverkeer

Om het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek tegen te gaan is er een extra verkeersregelaar ingezet en er zijn aanvullende maatregelen genomen om het vrachtverkeer om te leiden. De verkeersmaatregelen zijn  effectief gebleken, maar omdat tegelijkertijd de totale verkeersdrukte is toegenomen, is het effect minder merkbaar. De gemeente heeft Rijkswaterstaat gevraagd om maatregelen te nemen bij het knooppunt Klaverpolder. Dit heeft voor hen echter geen prioriteit, omdat het minder druk is in vergelijking met andere verkeersknelpunten. Voor wat betreft het omleiden van het vrachtverkeer is het met name lastig om buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te instrueren, die andere routeplanners gebruiken en minder bekend zijn met de Nederlandse verkeersborden. De werkgroep Verkeer zoekt in overleg met het gemeentebestuur naar oplossingen oor het sluipverkeer.

Samenwerking windmolens en 380kV

De werkgroep van de dorpstafel heeft aansluiting gezocht bij de dorpstafels van Langeweg en Moerdijk. Samen met het gemeentebestuur gaan ze onderzoeken wat de mogelijke aangegeven varianten voor de windmolens voor gevolgen hebben voor de kernen en de inwoners. Voor het project van de 380kV zal samenwerking worden gezocht met onder andere de dorpstafel van Langeweg.

Oproep: meer groen in Zevenbergschen Hoek

Tijdens de vergadering is het idee ter tafel gekomen om meer groen te creëren in de dorpskern. Op initiatief van Gerard van Engelen van de werkgroep Gemeenschapszin zal aan de Hoekenaren worden gevraagd om aan te geven waar in Zevenbergschen Hoek ze graag meer bomen, planten of bloemen zouden willen zien. Ideeën kunnen aangedragen worden bij Gerard van Engelen.

Volgende dorpstafel Zevenbergschen Hoek

De volgende dorpstafel Zevenbergschen Hoek is op woensdag 29 maart vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. Alle inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn van harte welkom om mee te komen praten over de ontwikkelingen in hun dorp.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten