Nieuw Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk

Geplaatst: 1-2-2017

Het College van burgemeester en wethouders wil meer verantwoordelijkheid voor veiligheid en het naleven van regels bij bedrijven en instellingen zelf leggen. Ook moet er meer aandacht komen voor de veiligheidscultuur binnen bedrijven. Dat blijkt uit het nieuwe Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH), dat in februari 2017 van kracht wordt.

Het VTH beschrijft de gemeentelijke doelen, prioriteiten en instrumenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarin ook de prioriteiten, gemaakte keuzes en beschikbare capaciteit en middelen om het beleid uit te voeren.

Andere aandachtspunten

Andere aandachtspunten in het nieuwe VTH-beleid zijn het veilig verwijderen van asbest in daken en meer aandacht voor monumenten na de ingebruikname ervan, in plaats van vooral tijdens de vergunningverlening en de verbouwfase. Hoewel de gemeente geen bevoegd gezag meer is als het gaat om de zogenaamde Brzo-bedrijven (bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, en dus specifieke veiligheidsmaatregelen moeten nemen), worden via het VTH-team de ontwikkelingen bij dit soort bedrijven nauwlettend gevolgd. Tenslotte komt er extra aandacht voor brandveiligheid in dagopvang van inwoners met een verstandelijke beperking en ouderen, en kinderopvangcentra.

Vergunningverlening

Tot nu toe beperkte het VTH-beleid zich tot toezicht en handhaving, maar Moerdijk heeft er voor gekozen om ook al vergunningverlening erin op te nemen. Reden: de gemeente verwacht dat het later in 2017 wettelijk verplicht wordt om ook voor vergunningverlening beleid vast te leggen, en loopt daar zo alvast op vooruit.