Energiek Moerdijk helpt gemeente met uitvoeren duurzaamheidsambities

Geplaatst: 15-6-2017

De gemeente Moerdijk wil vaart maken met het realiseren van de duurzaamheidsambities, aldus het College van burgemeester en wethouders. De Meerjarenplanning Moerdijks Energieakkoord 2017-2021 (MMEA) is vastgesteld en om daadwerkelijk aan de slag te kunnen is een overeenkomst aangegaan met een uitvoeringsorganisatie van Energiek Moerdijk: de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). In deze Stichting werken de lokale partners samen.

Er is geld beschikbaar gesteld voor diverse initiatieven. Het gaat om een bijdrage van € 60.000 dit jaar en € 60.000 in 2018 aan STEM. Bovendien wil het college een bedrag investeren voor extra menskracht voor de uitvoering van het beleid.

Initiatieven

Het Energieakkoord bevat een aantal initiatieven die moeten zorgen dat Moerdijk de komende jaren een belangrijke stap vooruit zet als het gaat om het vervangen van fossiele energiebronnen (zoals aardgas en kolen) door duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Zo moet er een aantal ‘dorpsmolens’ komen waarbij inwoners, bedrijven en overheid nauw samenwerken. Doel is om per plaats te komen tot een ecologische kringloop en sociale, financiële investeringsmogelijkheden voor de gemeenschap.

Groot- en kleinschalige zonne-energieprojecten

Er is extra focus op het stimuleren van groot- en kleinschalige zonne-energieprojecten als toekomstige primaire, hernieuwbare energiebron. Deze energietransitie moet door de inwoners zelf worden georganiseerd via de gebiedstafels. De bedoeling is om onder andere sportaccommodaties te verduurzamen en er wordt daarnaast ingezet op educatie, voorlichting, bewustwording en het smeden van allianties met partners. Nabij Klundert wordt een zonneweide ontwikkeld als extra verdienmodel in combinatie met de windmolens.

De gemeente Moerdijk streeft er naar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Dus zal er meer energie op een duurzame manier moeten worden opgewekt. De gemeente werkt daarbij nauw samen met Energiek Moerdijk maar ook met andere lokale partners.