Derde bestuursrapportage 2016: veel activiteiten afgerond of opgepakt

Geplaatst: 15-3-2017

Uit de derde bestuursrapportage blijkt dat 66% van de in de begroting opgenomen activiteiten ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Voor 28% daarvan geldt dat deze in 2016 wel ter hand zijn genomen, maar nog niet zijn afgerond. Dat gebeurt in 2017. De resterende 6% worden de komende periode opgepakt. “Over deze score mogen we best heel tevreden zijn”, zegt wethouder Fakkers. “De score is ongeveer gelijk aan die van de eerste jaren van deze raadsperiode”.

Opvallende ontwikkelingen uit de 3e bestuursrapportage, terugblikkend op 2016: de forse stijging van het aantal meldingen dat  te maken heeft  met het onderhoud van de openbare ruimte (met dank aan onder andere de mogelijkheid om online en via WhatsApp een melding door te geven). Daarnaast heeft Moerdijk bijna voldaan aan de landelijke opdracht om 94 vergunninghouders te huisvesten. Bovendien zijn er grote stappen gezet in de centrumontwikkeling van Zevenbergen, voor het invoeren van een nieuw systeem van afval inzamelen, bij het gebiedsgericht werken (de gebiedsplannen) en zijn de bedrijfsactiviteiten uit de GR Havenschap Moerdijk uitgeplaatst naar Havenbedrijf Moerdijk NV.

Laatste mutaties

In de 2e bestuursrapportage werd nog uitgegaan van een verwacht voordelig resultaat op de begroting van ruim € 300.000.  De 3e bestuursrapportage komt uit op een tekort van ruim een ton. Dit was de stand van zaken medio februari . Inmiddels zijn er in het jaarrekeningtraject nog correcties en aanvullingen verwerkt waardoor nu een tekort voorzien wordt van 650.000 euro. Oorzaken voor deze wijziging in een tekort zijn onder andere een vermindering van de opbrengst  OZB en hogere uitgaven aan uitkeringen en minimabeleid. Daar tegenover staan financiële voordelen binnen de gemeentefondsuitkering , hogere opbrengst aan bouwleges en een aanvullende decentralisatie-uitkering van de rijksoverheid voor statushouders die de gemeente Moerdijk in het kader de landelijke taakstelling uitvoert.

Twee bestuursrapportages

De bestuursrapportage is een overzicht dat het college tot op heden drie keer per jaar aanbiedt aan de gemeenteraad. Die kan zo zien wat de stand van zaken is van de activiteiten die zijn opgenomen in de begroting en het verloop van de diverse budgeten.
Deze 3e – en meteen laatste -  bestuursrapportage over 2016, kijkt terug op de periode september 2016-januari 2017. Maar ook is het een terugblik op het hele jaar 2016, en daarmee ook een voorloper op het jaarverslag over 2016. Het college stelt de gemeenteraad voor om voortaan nog maar twee keer per jaar een bestuursrapportage te publiceren. Reden: de gedeeltelijke overlap met het jaarverslag en de jaarrekening van de 3e bestuursrapportage.