Dorpstafel Langeweg: van windmolens tot parkeren

Geplaatst: 14-3-2017

Aan een volle tafel werden de punten van alle werkgroepen besproken. Windmolens en 380kV blijven belangrijke onderwerpen, maar ook het zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw is een punt van aandacht.

Op de dorpstafel worden niet alleen dit soort grote projecten besproken. De tafel heeft oog voor alle punten die het wonen in Langeweg aangenamer kunnen maken.

Samenwerking over windmolens en 380kV

De werkgroep van de dorpstafel heeft aansluiting gezocht bij de dorpstafels van Zevenbergschen Hoek en Moerdijk. Op donderdag 2 maart zijn deze werkgroepen bijgepraat door de gemeente. Eind maart staat er een volgend overleg gepland. Op dit moment wordt onderzocht welke varianten worden opgenomen in de milieueffectrapportage (MER). Een MER beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu oftewel de omgeving. Op 5 april houdt provincie Noord-Brabant hierover een informatieavond in Wagenberg.
In opdracht van Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, wordt er voor de mogelijke tracés voor de hoogspanningsverbinding (380 kV) ook een MER opgesteld. In april worden de betrokken dorpstafels, waaronder die van Langeweg, hierover geïnformeerd.

Sluipverkeer

De dorpstafel vraagt aandacht voor het sluipverkeer. De A16 slipt alleen maar verder dicht. En nu er maatregelen bij Zevenbergschen Hoek worden genomen, is de verwachting dat er meer sluipverkeer door Langeweg gaat rijden. De dorpstafel vraagt de gemeente om hier nu al rekening mee te houden. Dit sluit aan bij het onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de wegkruising met de provinciale weg waar de gemeente op dit moment mee bezig is.

Parkeren bij Emmaus

De parkeersituatie rondom het Emmaus gebouw is onduidelijk. Op de openingstijden (woensdag en zaterdag en tussen 12 en 18 uur) kan het daar erg druk zijn en wordt er veel verkeerd geparkeerd. De werkgroep Verkeer gaat samen met de gemeente op zoek naar een oplossing.

Woningbouw

Voor de geplande nieuwbouw aan de Zuiddijk (De Tempelier) wordt de aangevraagde omgevingsvergunning  in april of mei ter inzage gelegd. Daarnaast gaat de werkgroep Wonen zoeklocaties in kaart brengen voor mogelijke woningbouw.

Volgende dorpstafel

Op verzoek van de dorpstafel is de vaste tafel-avond verplaatst van donderdag naar woensdag. De volgende dorpstafel is op woensdag 7 juni vanaf 19.30 uur in Ons Stedeke. Inwoners van Langeweg zijn hierbij altijd welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Langeweg komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten