Focus op veiligheidscultuur bedrijven in 2017

Geplaatst: 15-3-2017

Het college van B&W heeft het Uitvoeringsprogramma 2017 Vergunningen en Handhaving vastgesteld. Naast het uitvoeren van reguliere werkzaamheden ligt in 2017 de focus op de veiligheidscultuur binnen bedrijven, verkeershandhaving, communicatie VTH-taken, controles bedrijven met een hoog risico, extra aandacht voor brandveiligheid/externe veiligheid en sanering van asbest.

Het vastgestelde programma bestaat uit de planning van de  vergunning-, toezicht- en handhavingsactiviteiten (VTH-taken) die de gemeente uitvoert. Ook het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2017 is hier in opgenomen. De OMWB zorgt volledig voor de VTH- milieutaken.

Veiligheidscultuur bedrijven

De verantwoordelijkheid bij bedrijven voor hun veiligheidscultuur krijgt steeds meer aandacht.
Tijdens het vooroverleg voor een vergunning of  in gesprekken tijdens het uitvoeren van toezichtbezoeken. De gemeente probeert samen met ondernemers het risico zo klein mogelijk te houden. De gemeente zelf blijft in 2017 ook inzetten op veiligheid. Dit gebeurt door het bieden van opleidingen, intensivering van toezicht en meer tijd beschikbaar stellen voor toezichtsbezoeken bij risicovolle bedrijven.

Toezicht brandveiligheid industriële panden

In 2017 wordt het toezicht brandveiligheid onder andere ingezet bij gebouwen met een hoog risico, zoals industriële panden en zogenaamde ‘inrichtingen’ met opslag van gevaarlijke stoffen. Gebouwen met een hoog risico worden vaker en uitgebreider gecontroleerd dan gebouwen met een laag risico. Aangezien gemeente Moerdijk veel industriële panden heeft, is het niet mogelijk deze in een jaar te bezoeken. Het is de planning dat in 2019 250 industriële panden getoetst zijn op brandveilig gebruik. 

Asbest

In 2017 wordt ook extra ingezet op communicatie van de VTH-activiteiten en op het toezicht op asbest verwijdering. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Verkeershandhaving

Er komen regelmatig klachten binnen van inwoners over bijvoorbeeld het gebruik van wegen anders dan voor bestemmingsverkeer en parkeeroverlast. Het strafrechtelijk optreden tegen verkeersregels en parkeeroverlast is een veel voorkomende activiteit voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). In 2017 is er ook extra aandacht voor verkeershandhaving. Zo wordt het sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek aangepakt.

Woninginbraken

Het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een samenwerkingsverband tussen o.a. woningbouwcoöperaties, aannemers- en bouwbedrijven, gemeente en politie en krijgt ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De focus ligt op het scheppen van een veilig en leefbare woonomgeving. Het aanpakken van de woonomgeving vraagt om een actieve regierol van de gemeente en maakt onderdeel uit van het lokale veiligheidsbeleid. In 2017 wordt hier extra aandacht gegeven bij bouwvergunningen voor woningen aan inwoners door informatie te geven over het politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit met het doel dat het aantal woninginbraken in de gemeente gaat afnemen.