Dorpstafel Helwijk: veel vragen over toekomst scholen

Geplaatst: 18-5-2017

Een groot deel van de avond ging over de ontwikkelingen rondom de sluiting van basisschool De Ruigenhil. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. De A4 blijft natuurlijk ook de aandacht van de werkgroep Verkeer houden. Verder kwam de nieuwe beheerder van Fort de Hel aan het woord en zijn de actiepunten geactualiseerd.

Ook het nieuwe huisvuilinzamelsysteem is uitgelegd. Alle inwoners van Helwijk krijgen in mei hierover een brief in de bus met meer informatie en de mogelijkheid om te stemmen voor ondergrondse containers of een container aan huis voor het restafval.

Beheerder Fort de Hel

De nieuwe beheerder van Fort de Hel, Pieter Korteweg, stelde zich voor. Hij vertelde daarbij wat meer over zichzelf, wat zijn binding is met het fort en over de plannen die hij er mee heeft. Pieter wil bezoekers vooral laten genieten van de historie van het fort. En als ondernemer in de gastronomie wil hij natuurlijk ook iets gaan doen met ambachtelijk, authentiek eten.

Ontwikkelingen scholen

Een vertegenwoordigster van de medezeggenschapsraad, de directeuren van de basisscholen De Ruigenhil en De Singel, de bestuurster van Stichting de Waarden gaven allen een toelichting van hun kant van de situatie. Het is duidelijk dat alle betrokkenen het zeer spijtig vinden dat De Ruigenhil gaat sluiten, maar dat dit helaas niet te vermijden is. Belangrijk is dat de scholen aangeven dat ze garant staan voor goed onderwijs en de kinderen, samen met de ouders, zullen begeleiden in deze situatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting (de gebouwen). Voor de korte termijn is het nodig dat de kinderen van De Ruigenhil vanaf volgend schooljaar naar het gebouw van De Singel gaan. Ondertussen wordt er naar een structurele oplossing gezocht, waarbij gekeken wordt naar renovatie/uitbouw van de Willem de Zwijger school of mogelijk een samenvoeging met meerdere maatschappelijke voorzieningen tot één multifunctioneel gebouw. De dorpstafel Helwijk en stadstafel Willemstad worden in dit proces betrokken en gevraagd actief mee te denken.

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk gaat met een basisteam aan de slag. Hieraan nemen deel de wijkzuster, sociaal werker, wijkagent, Boa en vertegenwoordigers van Woonkwartier en de gemeente. Op dinsdag 20 juni is de eerste bijeenkomst met als thema gezondheid. Voor het Huis van de Wijk kunt u in Helwijk elke derde dinsdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur vrijblijvend binnenlopen in De Blokhut. 

Gevolgen A4

De werkgroep Verkeer heeft een afspraak met Rijkswaterstaat. Hierbij is er ook aandacht voor de uitstoot van fijnstof. De werkgroep heeft een aantal voorstellen gedaan voor zowel het afvangen van fijnstof als voor de geluidsoverlast.

Volgende dorpstafel

Wanneer er een nieuwe dorpstafel wordt georganiseerd wordt dit op de gemeentepagina in De Bode gemeld en een aankondiging naar het Maandprogramma, de kabelkrant van de Blokhut en De Ster gestuurd.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Helwijk is onderdeel van het Gebiedsplan Helwijk. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Helwijk komt een aantal keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten