Dorpstafel Zevenbergschen Hoek: nieuwe gezichten en inzichten

Geplaatst: 17-5-2017

Er waren deze keer een aantal nieuwe gezichten aan dorpstafel. Kom ook gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen om te zien hoe het er aan zo’n tafel aan toe gaat en wat u daarin wil en kan betekenen. Op zo’n avond komen onderwerpen aan bod die Hoekenaren zelf aandragen.

Zo werd er op de afgelopen tafel gesproken over de ontwikkelingen rondom de windmolens en het 380kV traject, maar ook het centrumplan, de zwerfafval-opruimactie en de organisatie van het dorpsweekend kwamen aan bod.

Sluipverkeer

De oplossing van het afsluiten van de doorgaande weg door Zevenbergschen Hoek lijkt een verplaatsing van verkeersprobleem als gevolg te hebben. De dorpstafel heeft de gemeente gevraagd om de meldingen over verkeersoverlast inventariseren om zo in beeld te krijgen wat de gevolgen precies zijn.

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk in Zevenbergschen Hoek is elke dinsdag van 13.15 tot 14.00 uur bereikbaar in De Zevensprong. U kunt dan vrijblijvend binnenlopen om met iemand te spreken of een afspraak te maken. In ieder geval één lid van het basisteam is dan aanwezig die u verder kunt helpen: sociaal werker Nico Rijven op de oneven weken, wijkzuster Renata van Es op de even weken; de wijkagent, Boa en een vertegenwoordiger van de gemeente sluiten aan op gepaste momenten.

Windmolens

Op dit moment zijn er voor de plaatsing van de windmolens nog 8 mogelijke varianten over. De dorpstafels Zevenbergschen Hoek, Langeweg en Moerdijk hebben gezamenlijk hun voorkeur doorgegeven voor de variant waarbij de windmolens verspreid worden over het gebied langs de A16 (de zogenaamde ‘driehoekjes’). De tafels blijven hierin samen optrekken en onderling afstemmen.  Op dit moment wordt de milieueffectrapportage (MER) opgesteld.
Energiek Moerdijk heeft bedongen dat 25% van de opbrengst van de molens naar de omwonenden in de omgeving gaat, ongeacht in welke gemeente de windmolens staan. Daarnaast wil men een stichting oprichten om de belangen van de 3 dorpen te behartigen

380kV

De werkgroep van de dorpstafel Zevenbergschen Hoek was vertegenwoordigd op de informatiebijeenkomst op 20 april. De dorpstafel wordt op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Ook voor het 380kV traject is de beheerder (Tennet) bezig met het opstellen van een milieueffectrapportage (MER).

Zwerfafval

Bij de laatste opruimdag eind maart zijn 60 vuilniszakken met afval gevuld en opgeruimd. Mogelijk kan de school nog iets betekenen bij een volgende actie. De werkgroep heeft inmiddels een WhatsApp-groep opgestart voor iedereen die meegeholpen heeft of dat wil gaan doen.

Dorpsavond

Op 5 juli organiseert de dorpstafel een dorpsavond voor alle inwoners van Zevenbergschen Hoek.
Op deze avond vertellen de dorpstafeldeelnemers over de dorpstafel en wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Meer informatie hierover volgt in het Dorpsnieuws en De Bode.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is na de zomervakantie. Op woensdag 13 september vanaf 19.30 uur zijn alle inwoners van Zevenbergschen Hoek weer van harte welkom in De Zevensprong.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten