‘Groene kapitaal’ Moerdijk binnen tien jaar op gewenst niveau

Geplaatst: 17-5-2017

De gemeente Moerdijk gaat de komende jaren een deel van het openbaar groen vervangen of renoveren. “Doen we dit niet dan kunnen we de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit niet meer garanderen. Dat gaat dan ten koste van de leefbaarheid en dan groeit de ontevredenheid onder onze inwoners, ondernemers en bezoekers”, licht wethouder Jaap Kamp toe.

Het college stelt de raad in drie plannen voor hoe de gemeente er de komende tien jaar voor wil zorgen dat ‘het groene kapitaal’ (bomen, struiken, grasvelden, plantsoenen) in alle dorpen en stadjes er zo optimaal mogelijk bij staat. Dit nieuwe gemeentelijke groenbeleid ligt vast in het Groenstructuurplan, het Groenbeheerplan en het Boombeleid- en beheerplan.

Extra bomen, meer gebruik van kleur

Deze nieuwe aanpak is een vervolg op recent onderzoek, eerder uitgevoerd in opdracht van de gemeente naar de kwaliteit van het groen in Moerdijk. Belangrijkste conclusies: 13% van het openbaar groen voldoet niet aan de gewenste beeldkwaliteit. Daarvan moet 80% vervangen of omgevormd worden. Bovendien moeten er extra bomen worden geplant en is bij 13% van de huidige bomen sprake van een snoeiachterstand.
Er wordt gestreefd naar meer kleur en variatie in de groenvoorziening.

Beeldkwaliteit

In totaal is tot en met 2026 met het groenbeleid zoals het vastligt in de drie plannen een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro gemoeid. Dat is absoluut nodig om ook op langere termijn te kunnen voldoen aan de beeldkwaliteit, die is bepaald door de gemeenteraad, weet Jaap Kamp. Onder beeldkwaliteit wordt verstaan een duidelijke kwaliteitsnorm waaraan de openbare ruimte moet voldoen, dus ook het groen.   

Maximaal haalbare levensduur

“Door deze plannen, als de gemeenteraad instemt, uit te gaan voeren zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons openbaar groen over tien jaar op het gewenste niveau is”, legt Jaap Kamp uit. “We hebben per kern en wijk in kaart gebracht wat er moet gebeuren. We kiezen daarbij steeds waar mogelijk voor een duurzame aanpak. Dus verantwoord omgaan met ons groen, zodat we waar mogelijk de maximaal haalbare levensduur bereiken.”