Honderd procent score voor toezicht omgevingsrecht

Geplaatst: 11-12-2019

De provincie ziet erop toe dat lokale overheden hun taken goed uitvoeren, ook wel ‘interbestuurlijk toezicht’ genoemd. Eén van de terreinen waarop de provincie controleert, is het omgevingsrecht. In de controle over 2019 scoort de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Moerdijk op alle criteria het maximale aantal punten. Een resultaat om trots op te zijn!

Aan de hand van beoordelingscriteria stelt de provincie per criterium vast of de gemeente voldoet, gedeeltelijk voldoet of niet voldoet. Van de 21 beoordelingscriteria krijgt Moerdijk in 21 gevallen het oordeel ‘voldoet’. Logischerwijs is het eindoordeel dan ook: Voldoet. Voor het tweede jaar op rij een 100% score voor de gemeente. Een mooi resultaat, dat nog eens wordt onderstreept als we Moerdijk vergelijken met andere gemeentes.  

De controle richt zich op diverse documenten die de gemeente, op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), moet hebben. Het gaat daarbij enerzijds om het aanwezig zijn van de juiste documenten, maar anderzijds ook over de inhoud: zijn de documenten kwalitatief goed? 

  • Een actueel beleidsplan VTH dat duidelijk maakt welke onderwerpen bijzondere aandacht hebben van de gemeente. Uit het plan moet ook blijken hoe we de doelen willen bereiken en wat daarvoor nodig is, op zowel financieel als personeel gebied.
  • Een uitvoeringsprogramma VTH. Dit document moet een overzicht geven van de activiteiten die we van plan zijn op te pakken.
  • Een evaluatieverslag VTH over het voorgaande jaar met –indien van toepassing- verbeterpunten voor het volgende jaar.

Totaaloverzicht toezicht 2019

Binnenkort verwachten we van de provincie een totaaloverzicht van de uitkomsten van het systematisch toezicht 2019 op de gebieden archieftoezicht, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.