Definitief plan voor geluidsmaatregelen A17 Standdaarbuiten

Geplaatst: 11-6-2019

Rijkswaterstaat gaat geluidsmaatregelen doorvoeren bij de snelweg A17 bij Standdaarbuiten. Op 22 mei 2019 is het plan vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het najaar van 2018 heeft het ontwerpplan ter inzage gelegen. Hierop is door het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend. Voor een groot deel komt Rijkswaterstaat niet tegemoet aan de ingediende zienswijze. Het college heeft echter besloten om geen beroep in te dienen, omdat deze procedure weinig kans van slagen heeft en alleen maar leidt tot vertraging.

Wethouder Désirée Brummans: "Wij blijven als college bij Rijkswaterstaat aandringen op versnelling van de uitvoering van de maatregelen, eerder dan 2023. Verder gaan we bij de aanvraag van de omgevingsvergunning vanuit Rijkswaterstaat vastleggen dat de geluidsschermen aan beide zijden groene beplanting krijgen."

Reactie ingediende zienswijze

In het definitieve plan is gereageerd op de ingediende zienswijze van de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat er groene beplanting op de schermen komt. Rijkswaterstaat heeft de vormgeving van de schermen niet opgenomen in het definitieve plan, maar gaat er wel vanuit dat de schermen groene beplanting krijgen. Verder heeft de gemeente gevraagd of het mogelijk is om het transparante deel van de schermen ter hoogte van de Sluissedijk en Oude Kerkstraat periodiek schoon te maken en eventuele graffiti te verwijderen. Ook dit onderwerp komt aan de orde bij de omgevingsvergunning.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De maatregelen worden genomen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Onderzoek naar het verkeersgeluid van de A17 wijst uit dat bij zestien woningen in de gemeente Moerdijk de norm wordt overschreden. Met dit plan komen er aan beide zijden van de A17 ter hoogte van Standdaarbuiten geluidsschermen van twee meter (westzijde) en drie meter (oostzijde) hoogte ten opzichte van de weghoogte. Bij de woningen in het buitengebied waar de norm wordt overschreden, komen geen schermen of stiller asfalt. Wel worden door Rijkswaterstaat maatregelen aan de gevel voorgesteld wanneer de geluidsbelasting in de woning te hoog is. 

A4/A29 Heijningen/Helwijk

Parallel hieraan vindt op dit moment overleg plaats over de gevraagde geluidsmaatregelen bij Heijningen en Helwijk langs de A4/A29. Aanvankelijk zou Rijkswaterstaat eind december 2018 maatregelen doorrekenen. Omdat de meest recente (regionale) verkeerscijfers waar Rijkswaterstaat mee wil gaan rekenen nog niet beschikbaar zijn is nog onduidelijkheid of en welke maatregelen hier komen. Wel is inmiddels contact geweest tussen de burgemeester en de directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Afgesproken is om zo spoedig mogelijk tot uitvoering te komen als duidelijk is welke maatregelen genomen worden.