Ontwikkelingen basisscholen Moerdijk

Geplaatst: 7-12-2020

De gemeenteraad is tijdens een raadsbijeenkomst namens de drie schoolbesturen (Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) en de kinderopvangorganisaties uitgebreid geïnformeerd over de uitdagingen waar de basisscholen in Moerdijk voor staan. In Klundert, Willemstad, Fijnaart en Zevenbergschenhoek staat de komende 6 jaar nieuwbouw van scholen op de planning. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe gebouwen passen bij het onderwijs van de 21e eeuw is aan de scholen en de besturen gevraagd met een visie te komen. En dat is gebeurd. De scholen zitten niet stil. 

Campus in Klundert

Als het aan de schoolbesturen ligt, komt er in Klundert een campus waar alle scholen en de kinderopvangorganisaties bij elkaar gehuisvest worden. Samen met sportfaciliteiten en een gemeenschapsgebouw ontstaat er een rijke leeromgeving waarin er niet alleen op school geleerd wordt, maar waar ook van sport- en culturele verenigingen en van ouderen geleerd kan worden en waar gastlessen en excursies naar het bedrijfsleven verzorgd kunnen worden. Het is ook de bedoeling dat regulier en speciaal onderwijs veel intensiever gaan samenwerken, zodat kinderen in de basisschool kunnen blijven, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

IKC

In de toekomst zullen scholen zich ontwikkelen tot IKC’s. IKC staat voor integraal kind centrum. Kinderen kunnen daar van 0 tot 12 jaar terecht. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Zo werken de diverse partners samen aan een doorlopende ontwikkeling van kinderen. De voorschoolse opvang is erop gericht om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd achterstanden oplopen. 

Inzet van HBO- en MBO-studenten

Een nieuwe aanpak die op alle scholen in de gemeente zijn intrede doet, is de ondersteuning door HBO- en MBO-studenten in opleiding. Meer-Moerdijk ondersteunt de scholen daarbij. De studenten leveren een bijdrage op het gebied van sporteducatie en cultuur en om extra activiteiten te helpen organiseren, zoals excursies naar het bedrijfsleven en contacten met ouderen. 

Kleine kernen en scholen

Een vraagstuk waarover de besturen en de gemeente de komende tijd verder moeten nadenken betreft de kleine kernen en de kleine scholen. De jarenlange krimp is ondanks alle inzet die in de kleine scholen is verricht, niet omgebogen in groei of stabiliteit. Het besef dat het op een kleine school moeilijker is om aan de eisen van de 21e eeuw te voldoen en het besef dat de scholen in de omgeving zich ontwikkelen tot aantrekkelijke IKC’s leggen een extra druk bij de kleine scholen. De schoolbesturen pleiten ervoor om gezamenlijk tot een plan te komen waarmee ook de kinderen uit de kleine kernen verzekerd zijn van goed onderwijs.

Wethouder Eef Schoneveld ziet het als een gezamenlijke opdracht van gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om samen met maatschappelijke partners alle genoemde opgaven in samenhang te vertalen in een strategisch scholenplan voor de gehele gemeente.