Cliënten weten de weg naar ondersteuning te vinden en zijn positief over werkwijze

Geplaatst: 25-6-2020

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2019 weer een onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research. Op advies van de Wmo raad hebben we in Moerdijk dit jaar specifiek ingezoomd op de tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief. Zo is het rapportcijfer voor het (keukentafel)gesprek dat cliënten met de gemeente hebben gehad gestegen van een 7,5 over 2017 naar een 7,8 over 2019. Op sommige onderwerpen is de tevredenheid gelijk gebleven. De snelheid waarmee de cliënten vorig jaar geholpen zijn en de effecten die zij van de ondersteuning merken zijn iets lager beoordeeld.

“Zeker met het oog op het toenemend aantal aanvragen, de coronacrisis en de steeds complexer wordende vragen heb ik grote waardering voor de mensen die deze ondersteuning geven”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. Hij vervolgt: “Dit jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om één en ander verder te verbeteren.”

Respons

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het
Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In totaal ontvingen 825 cliënten de uitnodigingsbrief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 473 cliënten de vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een respons van 57%. Dit is een hoge score, vorig onderzoek was de respons 48%.

Ruime meerderheid weet weg naar ondersteuning te vinden

Iets meer dan acht op de tien (82%) cliënten uit de gemeente Moerdijk weten waar zij met hulpvragen terecht kunnen. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt, is 76% tevreden. Dit is iets lager als de jaren ervoor (2018 79% en 2017 79%). In dit cijfer zien we terug dat er vorig jaar een grote toename was aan aanmeldingen voor maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor moesten inwoners langer wachten op hun keukentafelgesprek. Door extra formatie die is toegekend door de gemeenteraad zijn de ‘wachtlijsten’ voor het keukentafelgesprek in het tweede helft van 2019 weggewerkt.

Cliënt voelt zich in Moerdijk serieus genomen

De cliënten zijn over het algemeen positief over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. “Goed om te zien dat een zeer ruime meerderheid van 87% van de cliënten vindt dat zij serieus werden genomen. Waarbij 84% van de cliënten tevreden is over de manier waarop in het gesprek samen naar een oplossing voor de hulpvraag wordt gezocht. In deze stijging zien we een verdere professionalisering in de werkwijze van onze Wmo consulenten terug”, licht wethouder Eef Schoneveld toe.

Ruime voldoende voor het keukentafelgesprek

De waardering voor de toegang naar ondersteuning vertaalt zich ook door naar het rapportcijfer dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben gehad met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning. Van alle ondervraagde cliënten heeft 48% in de afgelopen twaalf maanden een dergelijk gesprek gehad. Cliënten beoordelen deze gemiddeld met een 7,8. Afgelopen jaren was dat 7,5 (2017) en 7,7 (2018).

Daling ervaren effecten ontvangen ondersteuning

Het afgelopen jaar blijkt er uit het onderzoek een lichte daling bij cliënten over de ervaren effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa 76% van de respondenten kunnen zich beter redden en ervaren een betere kwaliteit van leven door de geboden ondersteuning. In 2018 lag dat percentage op 80%. De lichte daling zou verband kunnen houden met een lagere oordeel over de kwaliteit van passendheid van de ondersteuning, verwachtingen van de cliënten zelf en de coronacrisis op het moment van invullen van het onderzoek.

Cliënten huishoudelijke ondersteuning zijn positief

Cliënten die een indicatie voor Wmo huishoudelijke ondersteuning hebben, kregen een aantal aanvullende vragen over hun tevredenheid. 59% van de respondenten zei huishoudelijke ondersteuning te ontvangen en heeft de aanvullende vragen ingevuld. Zij geven deze gemiddeld een 7,9. Er zijn verbeterpunten aangegeven, zoals communicatie en planning van de zorgaanbieder en de vervanging bij ziekte en vakantie. Dit pakken wij samen met de zorgaanbieders op. Verder hebben we laten onderzoeken of cliënten bekend zijn dat ze vrij zijn in keuze voor gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning. Ruim een kwart was hier niet mee bekend. We gaan dit nog beter benadrukken in het (keukentafel)gesprek.

We hebben in het onderzoek specifiek ingezoomd op twee onderdelen:
- 79% geeft aan dat zij vinden dat de ruimtes schoon zijn.
- 69% vindt dat de aanbieder zijn afspraken nakomt.

Vervolg

Het team maatschappelijke ondersteuning gaat op basis van het onderzoek bekijken hoe we de goede resultaten kunnen vasthouden. Daar waar de tevredenheid is afgenomen gaan we proberen te achterhalen wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn en welke verbeteracties we hiervoor kunnen ondernemen. Een belangrijk aandachtspunt bij dit alles is de huidige coronacrisis waardoor de ondersteuning, vanuit zowel de gemeente als de aanbieders, de afgelopen maanden door de RIVM maatregelen anders vormgegeven is. Sommige verbeteracties kunnen door de coronacrisis bijvoorbeeld op dit moment (nog) niet mogelijk zijn.