Mooie score voor toezicht omgevingsrecht

Geplaatst: 16-11-2020

De provincie ziet erop toe dat lokale overheden hun taken goed uitvoeren, ook wel ‘interbestuurlijk toezicht’ genoemd. Eén van de terreinen waarop de provincie controleert, is het omgevingsrecht. In de controle over 2020 scoort de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Moerdijk op 11 van de 13 vragen het maximale aantal punten. Gedeputeerde Staten ziet het nieuwe jaarverslag zelfs als voorbeeld voor andere gemeentes. Een resultaat om trots op te zijn!

Aan de hand van beoordelingscriteria stelt de provincie per criterium vast of de gemeente voldoet, gedeeltelijk voldoet of niet voldoet. Van de 13 vragen krijgt Moerdijk in 11 gevallen het oordeel ‘voldoet’. Op één vraag is de score ‘voldoet gedeeltelijk’ en op één vraag ‘voldoet niet’. Die laatste vraag ging over het tijdig vaststellen van het jaarverslag. De belangrijkste oorzaak voor de vertraging was, naast corona, de compleet nieuwe opzet van het jaarverslag. De nieuwe opzet is wel een schot in de roos. Gedeputeerde Staten zegt hierover: “Met u zijn wij trots op dit eerste jaarverslag nieuwe stijl. Wij willen dit verslag graag gebruiken als goede voorbeeld voor alle Brabantse gemeenten.”

Logischerwijs is het eindoordeel dan ook: Voldoet. Voor het derde jaar op rij een mooie score voor de gemeente.

De controle richt zich op diverse documenten die de gemeente, op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), moet hebben. Het gaat daarbij enerzijds om het aanwezig zijn van de juiste documenten, maar anderzijds ook over de inhoud: zijn de documenten kwalitatief goed? 

  • Een actueel beleidsplan VTH dat duidelijk maakt welke onderwerpen bijzondere aandacht hebben van de gemeente. Uit het plan moet ook blijken hoe we de doelen willen bereiken en wat daarvoor nodig is, op zowel financieel als personeel gebied.
  • Een uitvoeringsprogramma VTH. Dit document moet een overzicht geven van de activiteiten die we van plan zijn op te pakken.
  • Een evaluatieverslag VTH over het voorgaande jaar met –indien van toepassing- verbeterpunten voor het volgende jaar.

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 Moerdijk