Moerdijk presenteert sluitende begroting voor 2021

Geplaatst: 2-10-2020

De Moerdijkse begroting 2021 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad is sluitend voor wat betreft de structurele baten en lasten. Positief is dat veel dingen blijven zoals ze zijn. Zo zullen we het grootste deel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord uitvoeren. Ook het merendeel van de gemeentelijke taken blijven we onverminderd doen. Het uitgangspunt is dat de lasten voor inwoners gelijk blijven. Het college doet daarom voorstellen aan de raad voor maatregelen die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke uitgaven.

Bij de begrotingsbehandeling eind 2019 kondigde het college al aan: de kans is groot dat we in de toekomst keuzes moeten maken in de begroting. “Die voorspelling werd realiteit”, aldus wethouder Jack van Dorst. “De kosten voor gemeentes blijven stijgen. Dat is een landelijk beeld. De uitgavenontwikkelingen op diverse terreinen (bijvoorbeeld sociaal domein, de vergoeding voor bijstandsuitkeringen, beheer openbare ruimte en de kostenontwikkelingen in de private sector) zijn fors en daar staat nauwelijks compensatie vanuit het rijk tegenover. Het vervelende is dat een gemeente over het algemeen weinig invloed heeft op die ontwikkeling. Maar desondanks moeten we wel nadrukkelijk aan de slag met de consequenties. Overigens geven alle gemeentes samen wel een heel duidelijk signaal af aan het rijk: er moet geld bij.”

Verantwoordelijkheid

Wethouder Jack van Dorst vervolgt: “De gemeente Moerdijk heeft haar huishoudboekje op orde en dat willen we zo houden. Zo hebben we bijvoorbeeld relatief veel reserves en voorzieningen en zijn we in staat om risico’s financieel op te vangen. Maar reserves kun je niet zomaar overal aan besteden. Je moet als gemeente bijvoorbeeld je structurele lasten betalen uit structurele inkomsten. Dat geldt in ieder huishouden en dus ook in de gemeentelijke huishouding. En dit is iets waar de provincie ook streng op toeziet. We kunnen, willen en mogen de rekening niet doorschuiven naar de toekomst. Als college nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat is pijnlijk, maar onvermijdelijk.” 

Keuzedocument

“We hebben een keuzedocument opgesteld met mogelijke maatregelen die de gemeenteraad kan nemen om tot een gezonde begroting te komen. Heel zorgvuldig hebben we daarbij gewikt en gewogen omdat we ons maar al te goed beseffen wat dit betekent voor onze inwoners en partners. Het voorstel dat er nu ligt is evenwichtig verdeeld over de verschillende aandachtsvelden van de gemeente en gaat vooral over niet-wettelijke taken die ruimte bieden om te besparen. Met alle maatregelen die we voorstellen komt de begroting 2021 uit op een positief saldo.” 

Lokale lasten

De OZB blijft ook in 2021 gelijk, er is alleen sprake van een inflatiecorrectie van 1,8%. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing adviseert het college om vast te houden aan het principe van volledig kostendekkende tarieven. De rioolheffing stijgt hierdoor met 1,8% (alleen inflatiecorrectie) en de afvalstoffenheffing met 17,7%. Dat laatste komt doordat de tendens die vorig jaar al zichtbaar was zich voortzet met betrekking tot de externe kostenontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking.

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) hierdoor in 2021 met gemiddeld 7,4%. Voor een huishouden met een eigen woning komt dat bij een gemiddelde woningprijs neer op zo’n € 4,50 per maand. Daarmee is Moerdijk nog steeds een relatief goedkope gemeente.  

Vervolg

Vandaag biedt het college de begroting aan de raad aan. Alle organisaties die door een of meerdere voorgestelde maatregelen worden geraakt zijn geïnformeerd. Het vervolg ziet er als volgt uit: 

  • 15 oktober: raadsinformatieavond over de begroting
  • 26 oktober: inspraakavond: organisaties die door de maatregelen worden geraakt, kunnen inspreken. Zij kunnen hun reactie ook al eerder schriftelijk indienen.
  • 27 oktober: commissievergadering
  • 12 november: raadsvergadering over de vaststelling van de begroting

Na 12 november is duidelijk welk organisaties worden geraakt door de maatregelen. Waar mogelijk gaan wij vervolgens samen met de organisaties kijken hoe we op een zo goed mogelijke manier met de effecten van maatregelen kunnen omgaan.

Op www.moerdijk.nl/begroting2021 vindt u alle documenten.