College biedt jaarrekening 2020 aan de gemeenteraad aan

Geplaatst: 25-6-2021

Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hierin legt zij verantwoording aan de gemeenteraad af over het jaar 2020. Moerdijk sluit 2020 af met een positief saldo van € 5.612.000. In 2020 is in alle programma’s grote vooruitgang geboekt en zijn mooie mijlpalen bereikt.

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste mijlpalen, ontwikkelingen en effecten aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. Tussentijds wordt twee keer per jaar over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages. In 2020 is in alle programma’s grote vooruitgang geboekt en zijn mooie mijlpalen bereikt. Een paar voorbeelden: 

  • Regeling Reductie Energieverbruik: Meer dan 1.000 woningeigenaren meldden zich voor de mogelijkheid om collectief met korting energiebesparende maatregelen aan te schaffen. En bijna 4.000 huiseigenaren kochten energiebesparende producten voor de waardebon die ze van de gemeente toegestuurd kregen.
  • De woningbouw ligt op koers onder meer met de oplevering van aanleunwoningen in Zevenbergen (Westhoek), 24 sociale huurwoningen en vrijstaande woningen in Klundert en woningen in Kloosterblok in Willemstad. Verder is er gestart met de bouw van 78 sociale huurwoningen in Bosselaar Zuid te Zevenbergen. In de projecten waar we als gemeente een actieve rol hebben in de verkoop van particuliere bouwkavels ging de uitgifte in 2020 hard. Zo zijn de kavels in de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten grotendeels verkocht en is in 2020 ook de helft van het plangebied Waterwijk in Fijnaart al verkocht onder voorbehoud.
  • De opening van de Haven in Zevenbergen: sinds medio december stroomt het waterdoor Zevenbergen. Na bijna jaar aan bouwwerkzaamheden is deze ‘eyecatcher’ gereed. Het resultaat roept veel positieve reacties op.
  • Groen licht voor Logistiek Park Moerdijk. Na een langdurig en intensief traject kwam er met de uitspraak van de Raad van State in september uitsluitsel over het LPM. De realisatie van het hoogwaardige logistieke park van ruim 140 hectare kon daarmee starten. Er is veel belangstelling van grote logistieke partijen om zich op het terrein te vestigen.
  • Veel extra werkzaamheden door corona: bijvoorbeeld meer aandacht voor mensen die tussen wal en schip dreigden te raken Zo richtten we een Meldpunt zorg, hulp en ondersteuning in, belden we cliënten (WMO, SHV, Jeugd) periodiek en organiseerden we contactrondes met TOZO-cliënten. Ook zetten we speciale programma's voor jongeren op en ondersteunden we burgerinitiatieven. Uit de gesprekken die we voerden met onder ander stichtingen, verenigingen, ondernemers, gebiedstafels en welzijns- en onderwijsinstellingen bleek veel waardering voor de houding van de gemeente. De crisis maakte meer dan ooit duidelijk dat samenwerken de sleutel is.
  • Verlaging van de afhandelingstermijn meldingen openbare ruimte van 17 naar 5 dagen. Deze sterke daling brengt ook een stijging van de totale waardering met zich mee.
  • Vaststelling beheerplan 2021-2024 bruggen e.d. (civiele werken).

Structureel tekort, incidentele voordelen

Het positief saldo van ruim € 5 miljoen staat in contrast met de keuzes die we in 2020 moesten maken om de begroting sluitend te krijgen. Hoe zit dat? Wethouder Jack van Dorst: “Dat heeft te maken met de landelijke voorschriften. Als gemeente moet je je structurele lasten betalen uit structurele inkomsten. De bezuinigingsdiscussie ging over structurele kosten, het overschot gaat voor een groot deel over incidentele voordelen. Die incidentele voordelen ontstonden bijvoorbeeld door werkzaamheden die in 2020 niet zijn uitgevoerd. Ook waren er meer inkomsten uit grondverkopen en verder ontvingen we niet begrote gelden van het rijk, in de vorm van coronamiddelen. Deze middelen hebben we nog lang niet altijd uit kunnen geven. Overigens zien we in het hele land dat gemeenten over 2020 meer overhouden dan voorgaande jaren.” 

Positief saldo

Moerdijk sluit het jaar af met een positief saldo van € 5.612.000. “Het college stelt de raad voor om € 1,6 miljoen daarvan alsnog in 2021 in te zetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2020 budget beschikbaar was gesteld, maar die doorlopen in 2021 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt wethouder Jack van Dorst uit. Verder wordt voorgesteld om een bedrag van € 3,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.