Nieuw bestemmingsplan voor 40 woningen Bolwerk Klundert

Geplaatst: 3-5-2021

Het bestemmingsplan Bolwerk Klundert wordt ongewijzigd aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen ziens-wijzen ingediend. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen op de locatie Bolwerk Klundert.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan Bolwerk Klundert heeft van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. Er is ook geen aanleiding voor het doorvoeren van ambtshalve wijzigingen. Om deze reden heeft het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021 besloten het bestemmingsplan ongewijzigd aan de gemeenteraad aan te bieden. In de commissie Fysieke Infrastructuur op dinsdag 25 mei en de raadsvergadering op donderdag 17 juni wordt het nieuwe bestemmingsplan Bolwerk Klundert behandeld. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het plan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, wordt het risico op beroep als klein ingeschat.

Woningbouw

Na sanering van het Bolwerk Klundert ligt er een braakliggend gebied dat kan worden ontwikkeld. Om woningbouw daadwerkelijk mogelijk te maken, moet de bestemming worden gewijzigd naar een voor de functie wonen geschikte bestemming. Met het bestemmingsplan wordt het juridisch planologisch kader vastgesteld waaraan de toekomstige ontwikkeling moet voldoen. Middels het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de volgende stap gezet richting de uiteindelijke ontwikkeling van deze locatie.

“Mooi dat we weer een volgende stap kunnen gaan zetten om voor onze toekomstige generaties in Klundert echt iets moois te laten ontstaan. Woningbouw als nieuw erfgoed dat verwijst naar de geschiedenis van deze locatie waar onder andere een molen en een bastion hebben gestaan als onderdeel van de vestingwerken”, aldus wethouder Danny Dingemans.

Tender/prijsvraag

Als het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt een tender (ontwerpprijsvraag) opgestart om te komen tot de selectie van een ontwikkelende partij.

In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om eerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen via een tender/prijsvraag.