College biedt jaarrekening 2021 aan de gemeenteraad aan

Geplaatst: 23-6-2022

Moerdijk sluit 2021 af met een positief saldo van € 8,6 miljoen Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hierin legt zij verantwoording aan de gemeenteraad af over het jaar 2021. Moerdijk sluit 2021 af met een positief saldo van € 8,6 miljoen. In 2021 is in alle programma’s grote vooruitgang geboekt en zijn mooie mijlpalen bereikt.

Mijlpalen

In 2021 zijn drie belangrijke beleidskaders voor de Energietransitie vastgesteld. De Regionale Energiestrategie (RES) is vastgesteld in alle 16 regiogemeentes. Onze bijdrage daarin is fors. In 2030 wordt op Moerdijks grondgebied 20% van alle regionale duurzaam opgewekte elektriciteit geleverd. Lokaal zijn het Energieprogramma Moerdijk én de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hiermee is de Moerdijkse opgave in de energietransitie stevig beleidsmatig verankerd en is heldere focus aangebracht in de opgaven die er zijn in de verschillende sectoren.

Woningbouw is topprioriteit voor het college. In 2021 is gestart met de bouw van 180 woningen in Bosselaar Zuid (Zevenbergen), 12 woningen aan Plein 1940 (Zevenbergschen Hoek) en een deel van de woningen in Waterwijk (Fijnaart). Ook zijn in het derde kwartaal de woningen in project Suikerentrepot (Standdaarbuiten) in de verkoop gegaan en zijn voorbereidingen getroffen het project Zevenbergsche Hoeve (Zevenbergen), Wethouder Trompersstraat (Langeweg), Groeneweg 3 (Noordhoek) en Bolwerk (Klundert). Verder is in 2021 is de versnelling op de woningbouwopgave ingezet door onder meer het oppakken van de gebiedsontwikkelingen Zevenbergen Oost en Willemstad Oost.

In juni 2021 heeft DSV als eerste partij getekend voor de ontwikkeling van meer dan 200.000 m2 hoogwaardige opslag en distributie op een perceel van 34 hectare op het Logistiek Park Moerdijk. Insteek is dat het bedrijf in 2023 operationeel kan zijn op deze locatie. Het bouwrijp maken van het gebied is in volle gang.

In 2021 zijn flinke stappen gemaakt op weg naar vitale centra. Eind van het jaar is de centrumvisie voor Fijnaart vastgesteld. In Willemstad is een start gemaakt met een uitvoeringsprogramma. Dat wordt in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in 2022 uitgewerkt. In Zevenbergen zijn de deelgebieden Markt en Haven zo goed als afgerond. Hetzelfde geldt voor het deelgebied Molenstraat met de realisatie van een parkeergarage, appartementen en commerciële ruimte. In Klundert zijn we gestart met het opknappen van de vlonders aan de Bottekreek.

Medio 2021 stelde de gemeenteraad het wegenbeheerplan vast dat voorziet in grootscheeps onderhoud aan de gemeentelijke wegen. Vrijwel direct daarna is gestart met groot onderhoud aan de eerste wegen. Ook aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen is flink gewerkt. De entree is verkeersveiliger en aantrekkelijker gemaakt. De weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn diverse visuele verkeersremmers aangebracht.

Ernstige aandoeningen komen niet vaker voor in de omgeving van industrieterrein Moerdijk. Deze conclusie volgt uit een van de meest volledige onderzoeken naar de gezondheidseffecten van industrie in Nederland tot nu toe. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Moerdijk uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel samen met de GGD, de huisartsen in Moerdijk en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.

In september deed Moerdijk onderzoek naar wat inwoners vinden van het lokale bestuur. Hoe doen we als gemeente ons werk en betrekken we inwoners? Alle huishoudens kregen de uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Bijna 1.000 inwoners vulden de vragenlijst in. De maanden daarna ging een afvaardiging van het gemeentebestuur op 12 plekken in gesprek met inwoners over de uitkomsten. Op basis daarvan is een verbeteragenda gemaakt waarmee het gemeentebestuur in de volgende raadsperiode samen met inwoners aan de slag wil gaan.

Ten slotte heeft de raad ten aanzien van de Scan Mens en Maatschappij negen uitgangspunten geformuleerd waarmee het college voorstellen kan voorbereiden om het sociaal domein kwalitatief en financieel duurzaam te behouden.

Financieel

Solide financiële basis

Financieel laat de jaarrekening een positief resultaat zien van € 8,6 miljoen. Het resultaat komt vooral door diverse grote voor- en nadelen die overwegend van incidentele aard zijn of waarvoor geldt dat de gemeente hier een beperkte invloed op heeft (bijvoorbeeld een hogere uitkering vanuit het Rijk). Daarnaast zijn er veel relatief kleine meevallers ontstaan binnen diverse budgetten.

Het college stelt de raad voor om een kleine € 2 miljoen alsnog in 2022 in te zetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2021 budget beschikbaar was gesteld, maar die doorlopen in 2022 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt wethouder Jack van Dorst uit. Verder wordt voorgesteld om een bedrag van ruim € 6,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2021 is op 23 juni 2022 door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 7 juli staat de raadsvergadering gepland waarin de gemeenteraad de jaarrekening behandelt.