Tweede bestuursrapportage 2022 Moerdijk

Geplaatst: 4-11-2022

In de periode tot 1 september 2022 nam de gemeente Moerdijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid met de grootschalige opvang van zo’n 128 Oekraïense vluchtelingen en crisisnoodopvang voor 90 asielzoekers. Ondertussen werkten we hard door om de ambities uit de programmabegroting te kunnen halen. Op financieel gebied zijn de resultaten positief. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De bestuursrapportage beschrijft hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van financiën en uitvoering van het beleid. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage aan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2022. In de afgelopen periode springen onder andere de volgende punten eruit:

Veel aandacht voor de energietransitie

Moerdijk zit regionaal en bovenregionaal stevig in het zadel waar het gaat om energievraagstukken. Lokaal springt de vaststelling van de Lokale Energie Agenda (LEA) voor de dorpen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek eruit. In de LEA staan afspraken over de inzet van de opbrengsten van de windmolens langs de A16. Een kwart van het rendement van de windparken komt namelijk in lokale Energietransitiefondsen en wordt geïnvesteerd in lokale projecten voor energiebesparing en duurzame energie.

Woningbouw in de versnelling

In de planvorming voor diverse woningbouwprojecten zijn flinke stappen gezet. Zo is voor Zevenbergen Oost het startdocument vastgesteld en zijn met ontwikkelende partijen in het gebied startovereenkomsten gesloten om de planontwikkeling op te pakken en op haalbaarheid te onderzoeken van de woonwijk waar zo’n 1.000 woningen moeten komen. Voor de woningbouwontwikkeling Willemstad Oost stelde de gemeenteraad het startdocument vast.

Inhaalslag onderhoud wegen

Er is letterlijk aan de weg getimmerd. Dat was ook hard nodig: door achterstallig onderhoud moeten we een inhaalslag maken. Binnen de bebouwde kom zijn diverse voet- en fietspaden opknapt. In totaal bijna 10 kilometer en ook is 9000 m2 rijbaan aangepakt. In het buitengebied is op 55 locaties in totaal 66 km en 32.000 ton (1280 vrachtauto’s) asfalt aangebracht.

Inzicht in en grip op domein mens en maatschappij

In het sociaal domein is de Scan Mens en Maatschappij deel II opgeleverd. Alle wettelijke en niet-wettelijke taken en de gemeentelijke doelen zijn in kaart gebracht. Dat leidt tot inzichten en kansen om te komen tot een duurzame effectieve en efficiënte inzet van het sociaal domein. Want aan het bieden van ondersteuning en zorg zitten grenzen, qua beschikbare personele capaciteit en budgetten. Als gemeente willen we zorg en ondersteuning beschikbaar stellen en houden voor de mensen die het écht nodig hebben. Ons motto daarbij is: licht waar mogelijk, zwaar waar nodig.

Vluchtelingen en asielzoekers

In maart kwamen de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne naar de gemeente. Diverse gemeentelijke en particuliere opvanglocaties werden in gebruik genomen. Eind oktober waren er 215 vluchtelingen bekend binnen de gemeente. Daarvan worden 87 mensen opgevangen bij particulieren en 128 in gemeentelijke opvanglocaties. Naast de directe opvang kijken we ook vooruit naar de langere termijn. Aan de Schansdijk in Zevenbergen wordt huisvesting voorbereid (flexconcept).
Tenslotte zijn we trots op hoe de gemeente Moerdijk haar aandeel pakte in de opvang van asielzoekers die de nachten in Ter Apel in de buitenlucht moesten doorbrengen. Ruim tien weken was sporthal de Lindonk in Zevenbergen ingericht als crisisnoodopvang voor ongeveer 90 vluchtelingen. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers uit onze eigen gemeente, de exploitant van de sporthal, lokale organisaties, het Rode Kruis en betrokken omwonenden hebben we dit met elkaar kunnen doen.

Financiën

Het college is trots op alle zaken die voor de inwoners zijn gerealiseerd. Ook op financieel vlak zijn de resultaten positief. Op basis van deze bestuursrapportage verwachten we een jaarrekeningresultaat over 2022 van € 7,4 miljoen voordelig. Het verwachte positieve resultaat ontstaat voornamelijk door enkele omvangrijke voordelen waar we als gemeente beperkt invloed op hebben. De grootste meevaller is een hogere algemene uitkering van het rijk uit het Gemeentefonds. In totaal is ruim € 3 miljoen aan voordelen in deze 2e bestuursrapportage gerelateerd aan het Gemeentefonds. Verder blijkt uit de meeste recente cijfers van de Belastingsamenwerking West-Brabant dat de eerder verwachte opbrengstdaling voor 2022 mee lijkt te vallen. Dat betekent dat de verwachte OZB opbrengsten van niet-woningen ruim € 1,5 miljoen positiever uitvallen. Ook is er als het gaat om nieuw beleid bijna € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan gepland. Wat betreft de reguliere budgetten concludeert het college dat de begroting realistisch is. De uitgaven komen over het algemeen overeen met de planning.

Vervolg

De bestuursrapportage wordt op 24 november besproken in de commissie. Op 8 december volgt de vaststelling in de gemeenteraad.

Bekijk de volledige bestuursrapportage via de website iBabs RIS