Een volgende stap in de verlevendiging van het centrum in Klundert

Geplaatst: 19-9-2023

Gemeente Moerdijk start in samenwerking met advies- en ontwerpbureau Kuijper Compagnons en Ginder (bureau voor vrijetijdseconomie die werkt aan de stad van morgen) met het opstellen van een ‘Centrumvisie Klundert’. De visie moet leiden tot één of meerdere ontwikkelscenario’s.

Wensen en ideeën ophalen

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Klundert dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. “De eerste stap is de inventarisatiefase, gevolgd door ontwikkelscenario’s en een participatietraject met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit volgt een voorkeursscenario en aansluitend een uitvoeringsprogramma”, aldus de twee bureaus.

Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep gevormd met 10-15 sleutelfiguren vanuit onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, horeca en evenementen uit Klundert. Mensen die actief mee willen denken over de plannen in en buiten de stad. Samen met de klankbordgroep worden ook de brede participatieavonden voorbereid, die eind 2023 en begin 2024 gaan plaatsvinden.

Stand van zaken centrumplan

De levendigheid van het centrum van Klundert staat onder druk. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarvan fase 1, vernieuwing vlonders, inmiddels is uitgevoerd. Fase 2 bestond in eerste instantie uit de herinrichting van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort. Tijdens de werkgroepvergaderingen en bewonersbijeenkomsten voor uitwerking van de plannen kwam vanuit de bewoners het verzoek om dit gebied uit te breiden met de Kaai, de Brugstraat, de Molenberglaan en de Zevenbergsepoort tot en met het kruispunt met het Walletje. Hierdoor wordt het totale centrum opgeknapt en niet alleen een aantal losse straten en een plein. Dit totale plan komt de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede en is goedgekeurd door de raad.

De uitvoeringsfase van de aanpak van de bruggen en fase twee liggen nu dichtbij elkaar. We beginnen met de renovatie en vernieuwing van de bruggen. De werkzaamheden aan de bruggen in de Brugstraat en Kaai starten zoals we het nu voorzien in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgt de uitvoering van fase 2 van de centrumontwikkeling Klundert. De totale uitvoeringswerkzaamheden zijn op deze wijze duurzaam en is de impact voor de omwonenden minimaal.

Fase 3 is de aanpak van De Doorsteek, de Westerstraat en de uitbreiding van de supermarkt. Deze fase is complexer en in samenhang met externe partijen. Gezien de complexiteit en belangen met externe partijen ontwikkelen we parallel aan de derde fase een centrumvisie, waarbij de volledige scope van het centrum wordt meegenomen.

Impuls aan Klundert geven

De planning is om halverwege 2024 het voorkeursscenario door de gemeenteraad vast te stellen. “Belangrijk is bij het opstellen van een ruimtelijk economische visie, en de hierop volgende ontwikkelscenario’s, het overleg met inwoners, ondernemers en verenigingen. We gaan met elkaar een impuls geven aan een vitaal centrum in Klundert! Want het is nodig, daar zijn we het allemaal over eens”, licht wethouder Danny Dingemans toe.