Gemeenteraad stemt in met jaarrekening 2019 gemeente Moerdijk

Geplaatst: 10-7-2020

Goed nieuws over de jaarrekening 2019 van de gemeente Moerdijk: de onafhankelijk accountant heeft een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring verstrekt én een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid. Moerdijk sluit 2019 af met een positief saldo van € 1.265.000. De gemeenteraad is akkoord met de jaarrekening.

“Ik ben blij dat we de positieve lijn van de afgelopen jaren doorzetten. De accountant bevestigt dat we als organisatie op diverse punten verbeteringen hebben doorgevoerd of daar nog mee bezig zijn. Onze inspanningen werpen vruchten af. Het doet mij ook goed dat de bevindingen die de accountant benoemt, door onze eigen organisatie ook al waren gesignaleerd. In feite komt dit erop neer dat we zelf een goed inzicht hebben in waar we staan en ook op welke punten we nog beter kunnen.” Aan het woord is wethouder Jack van Dorst. Hij vervolgt: “Vanaf het boekjaar 2021 moet elk college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening. Op dit moment ligt dat nog bij de externe accountant. Met deze resultaten op zak hebben we een goede basis om die taak straks van de accountant over te nemen. Overigens blijft de accountant wel betrokken. Die moet namelijk toetsen of het college op basis van de juiste gegevens tot de rechtmatigheidsverklaring is gekomen.”

In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. Tussentijds wordt twee keer per jaar over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.

Positief saldo Behalve de goedkeuring van de accountant nog een positieve boodschap over de jaarrekening 2019: Moerdijk sluit het jaar af met een positief saldo van € 1.265.000.

“Het grootste deel daarvan, € 769.000, gaat naar de algemene reserve. Dan resteert een bedrag van € 496.000. De gemeenteraad heeft de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het voorstel om dat bedrag in 2020 in te mogen zetten. Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2019 budget beschikbaar was gesteld maar die om redenen doorlopen in 2020 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt wethouder Jack van Dorst uit.