Samenwerking versterkt tussen gemeenten Halderberge en Moerdijk, HV Fijn Wonen en Woonkwartier

Geplaatst: 19-7-2021

Gisteren ondertekenden de gemeenten Halderberge en Moerdijk, HV Fijn Wonen en Woonkwartier de prestatieafspraken tot en met 2024. Het gaat hierbij om concrete afspraken over de sociale huurwoningvoorraad in de gemeenten, zoals de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, maar ook de sociaal-maatschappelijke opgaven in zorg en de inzet in de dorpen, wijken en buurten.

De activiteiten die hierbij horen, worden per jaar met elkaar afgestemd in de zogenaamde jaarschijf. De organisaties en vereniging vinden het belangrijk om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven in de verschillende dorpen, wijken en buurten.

Prestatieafspraken

De opgaven vanuit de samenleving worden steeds complexer en partijen kunnen dit niet alleen invullen. Bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van de zorg. We hebben elkaar en onze partners steeds meer nodig om deze taken zo goed mogelijk te doen. In de prestatieafspraken ligt de basis om die opgaven met elkaar te verkennen en daarvoor oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Duurzaamheid en leefbaarheid

De komende periode ligt de nadruk op twee onderwerpen. Vanaf 2050 is de bedoeling dat elke woning van het gas af is. Gemeenten Halderberge en Moerdijk zijn bezig een Transitievisie Warmte te maken. Als deze visie klaar is aan het eind van dit jaar, worden nadere afspraken gemaakt met Woonkwartier en HV Fijn Wonen. Het tweede onderwerp is dat steeds meer mensen  zorg nodig hebben. Gemeenten, HV Fijn Wonen en Woonkwartier onderzoeken de komende periode samen met zorg- en welzijnsorganisaties hoe mensen steeds langer en weer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld door nieuwe woonvormen te realiseren.

Woningkwaliteit

Naast het reguliere onderhoud verbetert Woonkwartier de komende vier jaar de kwaliteit van circa 4.000 huurwoningen. Hiermee wordt ook de duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid verbeterd. Dit sluit nauw aan bij het gemeentelijk woonbeleid van beide gemeenten.