Energielabel C verplicht voor kantoren

Geplaatst: 20-7-2023

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoren groter dan 100 m2 een geldig energielabel hebben met minimaal niveau C. Voldoet een pand niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat gebouwen energiezuinig zijn en ziet erop toe dat kantoren aan deze energielabelverplichting voldoen.

Kantoren die nog geen geldig energielabel C (of beter) hebben, kregen onlangs een waarschuwingsbrief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De maatregel is niet vrijblijvend. Kantooreigenaren die hieraan geen gevolg geven, kunnen te maken krijgen met handhaving. In eerste instantie worden de oudere en grotere kantoren aangeschreven. Maar ook kantoren die geen brief krijgen kunnen onder de verplichting vallen en zullen worden gecontroleerd.

Waarom deze verplichting?

De Rijksoverheid heeft als doel dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Daarom streeft het Rijk ernaar om zo veel mogelijk gebouwen energiezuinig te maken. Zo gelden er sinds 1 januari 2018 normen in het Bouwbesluit voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven vanaf een zekere omvang. Ook gelden er regels voor de energiezuinigheid van bestaande bedrijven.

Investeren loont

Omdat er nog veel kantoren zijn met een hoog energiegebruik is in het Bouwbesluit vastgelegd dat kantoren maximaal 225 kWh/m2 per jaar mogen gebruiken. Dit komt overeen met een energielabel C. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050. Het loont dus de moeite om nu alvast extra stappen te zetten richting 2050.

Meer informatie

De verplichting komt voort uit artikel 5.11 van het Bouwbesluit en – na invoering van de Omgevingswet – uit artikel 3.87 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Veel informatie over de energielabel C-verplichting staat op https://iplo.nl/thema/energiebesparing/energielabel-verplichting-kantoren.
Een stappenplan om te komen tot energielabel C staat op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op deze website van het OMWB staan ook de antwoorden op veelgestelde vragen