Gebiedsplan Noordhoek

Eén plan voor Noordhoek, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Noordhoek is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Verkeersveiligheid

Eén van die uitdagingen is het verbeteren van de verkeersveiligheid; op een dusdanige manier dat zowel ondernemers als inwoners hier achter staan. De werkgroep ‘Verkeer’ heeft dit opgepakt en is in samenwerking met de gemeente op zoek gegaan naar oplossingen. Het voorstel met snelheid remmende maatregelen op de St. Jozefstraat en de Noordhoek is voorgelegd tijdens de dorpsavond op 4 april 2016. De reacties hierop waren positief. Een steun in de rug om concreet verder te gaan.

Zorg / 1-loket

Eén van de eerste concrete resultaten uit het gebiedsplan was de opzet van een 1-loket: een informatie- en steunpunt voor alle Noordhoekers!  Op 29 september is dit loket, wat bemenst wordt door vrijwilligers, feestelijk geopend. Het animo blijft sindsdien echter achterwege. De vraag is of men hiermee door moet gaan?

Vrijwilligersstichting voor ‘d Ouwe school

De toekomst van het dorpshuis is één van de dilemma’s die boven het dorp hangt. Aan het nut en de noodzaak van het multifunctionele centrum wordt door niemand getwijfeld, er is echter wel een flink exploitatietekort. Doelstelling van de werkgroep die zich hiermee bezig houdt is om het dorpshuis te behouden voor Noordhoek, men zoekt nu naar oplossingen. Het meest voor de hand ligt een constructie met behulp van een vrijwilligersstichting die het gebouw beheert. Het enthousiasme hiervoor komt nog echter lastig van de grond. Een oproep wordt gedaan aan inwoners om hierin mee te denken.

Een stip op de horizon

Wordt Noordhoek een slaapdorp? Blijven we slapen? Of worden we wakker? Kortom: hoe ziet de toekomst van Noordhoek eruit?  Dat was een belangrijke vraag tijdens de dorpsavond op 4 april. Na een prikkelende presentatie over de mogelijk scenario’s volgde een levendige discussie over hoe de toekomst van Noordhoek eruit moet zien en wat voor rol inwoners, gemeente en maatschappelijke partners daarin moeten en kunnen vervullen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat er wel degelijk een mooie toekomst is voor Noordhoek, maar dat vraagt van iedereen inspanning. Er is veel bedrijvigheid in het dorp, echter niet altijd zichtbaar. Wat te denken van de vele internet gebonden activiteiten: is dat de toekomst? Een Noordhoek 3.0!  Conclusie is dat we het samen moeten doen, met z’n allen.

Wie zijn de partners?