Besluitenlijst BenW vergadering 05 januari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 05 januari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.55
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 december 2015

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 december 2015

  Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 3. Het nemen van een beslissing op bezwaar naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften die betrekking hebben op de aanleg van een gemeenschapstuin speelvoorzieningen aan de Walstraat in Klundert

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de drie bezwaarschriften van de heren Ploeg en Rijnart;
  2. Bezwaarschriften van 7 augustus en 3 september 2015 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. Bezwaarschrift van 16 oktober 2015 ontvankelijk te verklaren;
  4. Bezwaarschriften van 16 oktober 2015 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

  Op 7 augustus 2015,3 september 2015 en 16 oktober 2015 hebben bezwaarmakers bezwaarschriften ingediend. Het eerste bezwaarschrift heeft betrekking op de aanleg van de gemeenschapstuin met speelvoorzieningen, zonder dat hiervoor een vergunning is verleend. Het tweede bezwaarschrift heeft betrekking op de formulering van de aanvraag omgevingsvergunning hieromtrent in de Moerdijkse Bode van 2 september 2015. Het derde bezwaarschrift is gericht tegen de verleende omgevingsvergunning met betrekking tot het gebruik als gemeenschapstuin met speelvoorziening aan de Walstraat in Klundert.
  Conform het advies van de bezwarencommissie is besloten om de eerste twee bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren en het derde bezwaarschrift wel ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 4. Ondertekening inzetprotocol waterberging Volkerak-Zoommeer

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het inzetprotocol waterberging Volkerak-Zoommeer (versie 3.4);
  2. De burgemeester te verzoeken de heer J.J. Kamp te machtigen de intentieovereenkomst behorende bij de officiële opening van de waterberging namens de gemeente Moerdijk te tekenen.

  De maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer kan per 1 januari 2016 worden ingezet. Op 28 januari 2016 zal de waterberging officieel worden geopend door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.