Besluitenlijst BenW vergadering 12 januari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 12 januari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.55
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
E.J.F.M. Kerssemakers bc loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 januari 2016

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 2. Financiële bijdrage voor 2016 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants Verkeersveiligheids Label

  Het college besluit:

  1. 18 basisscholen die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. De financiële bijdragen voor 2016 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 32.674 ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 43710). De subsidie voor 80% van de kosten is al bij de provincie aangevraagd.

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners,met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 18 basisscholen deel aan dit project. Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal € 32.674, te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 3. Voorstel grondruil Noordschans

  Het college besluit: 

  1. In te stemmen met de ruiling van grond aan de Noordschans 59-65a met een particulier.

  In Klundert is een onwenselijke situatie in het wegbeheer ontstaan. Na een lange periode van overleg  is tot ambtelijke overeenstemming gekomen over een oplossing die door alle direct betrokkenen gedragen wordt. Het betreft een grondruil, waarbij een openbare weg in particulier eigendom en de daaronder liggende kabels en leidingen, in gemeentelijke handen komt. Verkeersveiligheid en prettig samenleven wordt verbeterd door het scheiden van landbouwverkeer en bestemmingsverkeer van omwonenden. De gemeente kan daarbij afstand doen van een perceel grond zonder functie.

 4. Voorontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalig bouwen gemeente Moerdijk'

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP20),
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Door gezamenlijk op te trekken in de planologische procedure worden kosten bespaard en wordt de uitvoerbaarheid geborgd. Het bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' is hiervan het resultaat. Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor acht initiatiefnemers om in totaal maximaal 11 woningen te bouwen. Deze woningen zijn verspreid over acht locaties binnen zes verschillende kernen (Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Helwijk, Langeweg en Noordhoek). Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologische procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging een inspraakreactie te geven op het bestemmingsplan. Tijdens deze periode zal ook een inloopavond worden georganiseerd waarop een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.