Besluitenlijst BenW vergadering 19 januari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 19 januari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 januari 2016

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 januari 2016

  Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 3. LED Aanstraalverlichting kerken

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het realiseren van aansluitpunten op het openbaar verlichtingsnet ten behoeve van de LED aanstraalverlichting voor de kerken.
  2. De aansluitkosten á € 1000,-- per aansluiting  (totaal 7 aansluitingen = € 7000,--) komen voor rekening van de gemeente en worden betaald uit de vervangingsinvestering OV 2016 grootboeknummer 7210252 kostensoort 43302. 
  3. De kosten voor energiegebruik van de LED aanstraal verlichting  komen ten laste van het reguliere energieverbruik van de Openbare Verlichting grootboeknummer 6210201 kostensoort 43102.

  Binnen de gemeente Moerdijk worden meerdere panden aangestraald door verlichting. Met name de gemeentelijke panden Mauritshuis en Stadhuis Klundert zijn voorzien van deze verlichting. Daarnaast is in 2010 aan het kerkbestuur van de NH kerk aan de Kerkring te Klundert toestemming verleend om de aanstraal verlichting ( LED) aan te sluiten op het OV- net. Deze laatste omdat het gevraagde vermogen minimaal was (dit komt door de LED verlichting). Nu hebben de NH kerk Zevenbergen en Stichting Kerkgebouw Noordhoek beide ook een verzoek ingediend. De NH kerk Zevenbergen heeft een verzoek ingediend met de vraag of de gemeente bereid is om te gemoed te komen in de aanschafkosten van de verlichting ( € 4.300,--) en de Stichting Kerkgebouw Noordhoek voor de aanschaf kosten
  ( € 1000,--) en of de verlichting (50 w) aangesloten kan worden op het OV-net. Alle kerken binnen de gemeente Moerdijk hebben een zogenaamde aantrekkingskracht voor de kernen. Enerzijds als oriëntatiepunt van de centra anderzijds voor bezoekers van de gemeente en toeristen. Om tevens in de donkere periodes van het jaar een betere uitstraling te kunnen geven is het wenselijk om de kerkbesturen een mogelijkheid te geven om aan te sluiten op het openbaar verlichtingsnet.

 4. Inloop in de gemeente Moerdijk 2016 (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak doorontwikkeling inloop in de gemeente Moerdijk 2016 van GGZ Breburg;
  2. Aan GGZ Breburg vanuit het budget voor de Wmo 2015 voor de periode van één jaar (2016) middels subsidie een bedrag van € 33.012,54 (6670002/43710) beschikbaar te stellen;
  3. In te stemmen met het voorstel inloop GGZ 2016 in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk van GGZ WNB;
  4. Aan GGZ WNB vanuit het budget voor de Wmo 2015 voor de periode van één jaar (2016) een bedrag van € 27.598,- (6670002/43710) beschikbaar te stellen;

  Tot 1 januari 2015 werd de inloop GGZ, gefinancierd vanuit de AWBZ-middelen. Bij de transitie AWBZ zijn de middelen voor de inloop GGZ deel gaan uitmaken van het budget voor de Wmo 2015. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat er vanuit de Wmo een laagdrempelige inloop voor (psychisch) kwetsbare inwoners beschikbaar blijft. Daarom is in 2015 een subsidie verstrekt aan GGZ WNB en GGZ Breburg om hier invulling aan te geven. 2015 was een overgangsjaar. De inloop (GGZ) was in 2015 nog deels georganiseerd op basis van het AWBZ gedachtengoed: op centrale locaties, uitgevoerd door professionals en specifiek voor de GGZ. In 2015 is een doorontwikkeling ingezet  naar inloopvoorzieningen dichtbij (wijk/kerngericht), bestemd voor de brede doelgroep van kwetsbare burgers en waar in de uitvoering een goede balans is tussen vrijwilligers en professionals. In 2016 wordt deze doorontwikkeling verder vormgegeven en hiervoor subsidie verstrekt aan GGZ Breburg en GGZ WNB.