Besluitenlijst BenW vergadering 26 januari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 26 januari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
E.J.F.M. Kerssemakers bc. loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 januari 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 januari 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vervolg bestuursopdracht herstructurering WVS-groep

  Het college besluit:
  1. De vervolg bestuursopdracht herstructurering WVS-groep vast te stellen;
  2. In te stemmen met een bijdrage van € 5.269 in de kosten voor de regionale uitvoering van deze bestuursopdracht;
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Eind 2014 hebben de 9 deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep een adviestraject opgestart om te komen tot een plan van aanpak voor de herstructurering van de WVS-groep. Voor de verdere uitwerking van het plan is een projectgroep aan de slag gegaan. In juli 2015 is het rapport Herstructurering WVS groep opgeleverd. Dit plan is eind augustus / begin september van dit jaar vastgesteld door de negen colleges. De raden zijn geïnformeerd middels raadsinformatiebrief en middels een (gezamenlijke)  informatieavond. Kern van de herstructurering is de huidige  WVS-organisatie om te vormen tot een leerwerkbedrijf in een periode van tenminste 5 jaar. De werkwijze voor de voorliggende periode is in de vervolg bestuursopdracht herstructurering WVS beschreven.

 4. 3e Bestuursrapportage 2015 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de 3e bestuursrappportage 2015 Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk neemt sinds 1 januari 2015 deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 3e bestuursrapportage 2015 naar de deelnemende gemeenten verzonden. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste negen maanden van de nieuwe organisatie. Er  wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage vallen de bedrijfsvoeringkosten € 4.650 hoger uit. In de managementrapportage zijn alle kengetallen opgenomen tot en met 2 november 2015.

 5. Verlenging gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. De gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 te verlengen en aan te passen, waarbij de belangrijkste veranderingen zijn:
  - verlenging van de gemeenschappelijke regeling met een periode van 5 jaar;
  - aanpassing aan de op 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. Deze wijzigingen in werking te laten treden met ingang van de dag na publicatie en terug te laten werken tot en met 1 januari 2016.

  De gemeenteraad heeft in 1998 besloten om, tezamen met de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat en de raden van andere gemeenten langs het traject, de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (GR Schadeschap HSL-Zuid) aan te gaan. Het doel van dit besluit was, kort gezegd, dat de behandeling van en de beslissingen op verzoeken om schade¬vergoeding, die verband houden met onder meer de aanleg van de HSL-Zuid, voor alle verzoekers doelmatig, deskundig en op gelijke wijze zou plaatsvinden. Sinds de ingebruikname van de HSL-Zuid is veel onderzoek gedaan naar het geluid langs het tracé. Uit metingen is gebleken dat de bij de aanleg van de HSL-Zuid getroffen geluidmaatregelen een klei¬ner geluidreducerend effect hebben dan waar ten tijde van de totstandkoming van het tracébesluit van werd uitgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er in circa 622 gevallen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde die is vastgesteld in het tracébesluit. Hierbij gaat het voor de gemeente Moerdijk om 11 woningen in Zevenbergschen Hoek. Deze uitkomsten zullen hoogst waarschijnlijk leiden tot aanvullende verzoeken om schadevergoeding van degenen voor wie de gevolgen van het tracébesluit zijn onderschat. In de ge-meenschappelijke regeling is echter bepaald dat die van rechtswege eindigt op 1 januari 2016. Dit be¬tekent dat er onvol¬doende tijd is voor het algemeen bestuur van de GR Schadeschap HSL-Zuid om de aanvullende ver¬zoeken af te handelen. Ook is het voor onze inwoners belangrijk om voldoende tijd te krijgen om een (aanvullend) verzoek om schadevergoeding in te kunnen dienen. De gemeenteraad wordt gevraagd de gemeenschappelijke regeling te verlengen met een periode van 5 jaar, om de GR Schadeschap HSL-Zuid in staat te stellen om ook de aanvullende verzoeken af te handelen. In verband met het plaatsvinden van verschillende wetswijzigingen sinds de oprichting van de GR Schadeschap HSL-Zuid worden ook enkele technische wijzigingen in de tekst doorgevoerd.

 6. Project 121. Vaststelling bestemmingsplan St. Janstraat in Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan St. Janstraat in Standdaarbuiten ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709.StJanstraat-BP40.

  Met de realisatie van de nieuwe brede school in Standdaarbuiten is de locatie aan de
  St. Janstraat 7 vrijgekomen. De aan het onderwijs onttrokken locatie kan worden herontwikkeld.
  Het plan voorziet in de bouw van 4 woningen door Bernardus Wonen voor senioren als prioritaire doelgroep en 2 particuliere woningen, totaal dus 6 woningen. Daarmee sluit de herontwikkeling beter aan bij de gewenste kleinschaligheid en de huidige vraag naar woningen in Standdaarbuiten. In het in 2013 vastgestelde en inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan Kern Standdaarbuiten is de locatie van de v.m. school aan de St. Janstraat niet meegenomen. Om de voorgenomen bouwplannen te kunnen realiseren wordt een procedure tot herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie doorlopen. Vanaf 29 oktober  t/m 9 december 2015 heeft het ontwerp bestemmingsplan  St. Janstraat in Standdaarbuiten ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.
  Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn géén zienswijzen ingekomen.