Besluitenlijst BenW vergadering 02 februari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 02 februari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder (ochtend)
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder (middag vanaf 14.00uur)

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 januari 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Ontwerpbegroting ICT WBW 2016

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT WBW 2016.
  1. De raad voor te stellen:
  a. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting ICT WBW 2016.
  b. Het voordelig effect voor 2016 (€ 68.000) meenemen in de 1e bestuursrapportage 2016. De effecten voor de ander jaren meenemen in de Kadernota 2017-2020

  De gemeente Moerdijk heeft de ontwerpbegroting ICT-WBW 2016 ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT - West Brabant West. Gemeente Moerdijk is deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. In de begroting van ICT WBW is rekening gehouden met het inrichten van één infrastructuur voor de vier gemeenten waardoor de thans aanwezige omgevingen langzaam uitgefaseerd worden. Hoewel dit een behoorlijke impact heeft op de financiën zal bij de aanbesteding rekening gehouden worden met de reeds beschikbare gelden van de begrotingen van de deelnemers. Daarom  wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2016 en vanuit de  begroting van gemeente Moerdijk voor 2016 € 624.838 beschikbaar te stellen. 

 3. Herziene begroting WVS-groep 2016

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van WVS om geen herziene begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 op te stellen;
  2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Bij de behandeling van de begroting 2016 van WVS-groep hebben de raden van de in WVS-groep deelnemende gemeenten via de zienswijzeprocedure kanttekeningen geplaatst bij de waarde die aan de begroting 2016, en met name het meerjarenperspectief, gehecht kan te worden. Voornaamste kanttekeningen betroffen de onzekerheden over de uitkomsten van het lopende herstructureringstraject WVS-groep . De toekomstige rol van WVS-groep binnen de uitvoering van de Participatiewet en de afstemming die daarbij noodzakelijk is tussen WVS-groep en de werkpleinen in de WVS-regio, zijn immers bepalend voor het takenpakket en daarmee begroting van WVS-groep. Door het algemeen bestuur van WVS-groep is hierop besloten om eind 2015 een geactualiseerde begroting 2016 voor te leggen aan de gemeenteraden, waarin de keuzes die in het herstructureringstraject gemaakt zouden worden, verwerkt zijn. Dit is ook gecommuniceerd richting de gemeenteraad. Inmiddels zijn de keuzes in het kader van de herstructurering voor het begrotingsjaar 2016 gemaakt. Deze keuzes maken het opstellen van een herziene begroting echter niet langer noodzakelijk.

 4. Bestuursopdracht Werkplan Participatiewet 2016

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bestuursopdracht Werkplan Participatiewet 2016.

  In de periode november-december 2014 zijn door de raden van de zes Werkpleingemeenten het Beleidskader Participatiewet (inclusief beleid WWB-maatregelen), alsmede de daaruit voorvloeiende verordeningen vastgesteld. Daarmee is het beleid ten aanzien van de Participatiewet op hoofdlijnen bepaald. Op onderdelen dient dit beleid echter nog verder uitgewerkt te worden in aanvullende gemeentelijke regelgeving, dienen nog concrete keuzes gemaakt te worden over de inzet van enkele reïntegratieinstrumenten en moeten op onderdelen de kaders nog bepaald worden waarbinnen de uitvoering van het beleid binnen de uitvoeringsorganisaties ISD Werkplein Hart van West-Brabant en WVS-groep  plaats zal moeten vinden. Deze nog openstaande beleidsthema's zijn vastgelegd in een Werkplan Participatiewet, dat in 2016 zal worden uitgevoerd.

 5. Uitvoeringsprogramma 2016 Vergunningen en Handhaving

  Het college besluit: 
  1. Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2016, inclusief de nieuwe prioriteitenlijst (2015) vast te stellen.
  2. Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.
  3. Extra boa-capaciteit (van 500 naar 950 uur) voor verkeershandhaving ter beschikking te stellen en deze extra inzet mogelijk te maken door de capaciteit voor toezicht afval(scheiding) met 450 uur te verminderen.
  4. De landelijke handhavingsstrategie vast te stellen.
  5. De looptijd van het Handhavingsprogramma 2012-2015 te verlengen tot 1 juli 2016.
  6. Uitvoeringsprogramma 2016 ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen en in het kader van het interbestuurlijk toezicht naar Gedeputeerde Staten toe te sturen.

  Op grond artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van burgemeester en
  wethouders verplicht om jaarlijks aan de hand van het vastgestelde handhavingsprogramma een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin wordt aangegeven welke activiteiten in 2016 in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) worden uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma 2016 is een uitwerking van het Handhavingsprogramma 2012-2015 en bevat de planning van taken die door de afdeling Vergunningen en Handhaving in 2016 worden uitgevoerd. VTH-milieutaken worden volledig uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het Uitvoeringsprogramma 2016 Vergunningen en Handhaving zal ter kennisname aan de provincie Noord-Brabant worden gestuurd.

 6. Benoeming leden van de welstandscommissie.

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de benoeming van de leden van de welstandscommissie.

  Artikel 1, lid 1 onder n van de Woningwet bepaalt dat een welstandscommissie een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie is. Dit betekent dat de gemeenteraad de leden van de welstandscommissie moet benoemen.

 7. Plan van aanpak herijking subsidiebeleid 2016

  Het college besluit:
  1. Het plan van aanpak herijking subsidiebeleid 2016 vast te stellen.
  2. In afwijking van artikel zes, eerste lid van de uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk te bepalen dat een aanvraag van een vrijwilligersorganisatie om jaarlijkse subsidie voor de jaren 2017 en 2018 door ons ontvangen dient te zijn uiterlijk op 1 december 2016.

  De gemeenteraad en het college vinden vrijwilligerswerk belangrijk en willen de waardering hiervan op verschillende manieren uiten. Eén van die manieren is door het verlenen van jaarlijkse, structurele subsidies. In de beleidsbegroting 2015-2018 is in hoofdstuk 1 "Samenleven" het actualiseren van het subsidiebeleid opgenomen. Uit een evaluatie die in 2014 is uitgevoerd blijkt dat de aanpak in de vorm van persoonlijke gesprekken en investeren in een vertrouwensrelatie met de gemeente gewaardeerd wordt. Echter de opbouw van de subsidie laat te wensen over. Met name als het gaat om plussubsidies (die naast de basissubsidie verleend worden voor aanvullende activiteiten). Er zijn knelpunten die we proberen om in onderling overleg met de verenigingen op te lossen. Eind 2016 zullen aangepaste subsidieregelingen en aangepaste tarieven gereed zijn.

 8. Resultaten haalbaarheidsonderzoek uitbreiding en verbouw gemeenschapshuis De Blokhut, Helwijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de uitvoering van de uitbreiding en verbouw van gemeenschapshuis De Blokhut door Brabantse Waard op grond van Notitie Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding en verbouw gemeenschapshuis De Blokhut, Helwijk; 
  2. Het budgettair-neutrale financiële kader van € 32.000 aan te passen naar € 36.000 op basis van de  raming van de stichtingskosten en het daarop gebaseerde huurbedrag voor de gemeente en deze structurele verhoging van € 4.000 met betrekking tot de gemeentelijke lasten met ingang van 2017 te verwerken in de begroting 2017 en volgende jaren.
  3. Voor aanschaf van losse inventaris aan de exploitant Speeltuinvereniging Kindervreugd een eenmalige bijdrage van € 100.000 beschikbaar te stellen en als volgt in de dekking te voorzien:
                    a.€ 75.000 ten laste van de hiertoe in de begroting 2016 opgenomen
                        stelpost nieuw beleid;                                
                    b.€ 25.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2016;
  4. De huidige compensatieregeling tussen de gemeente en de exploitant van De Blokhut in een periode van 4 jaar af te bouwen van € 18.000 met een afbouw 25% naar nihil en de kosten hiervan jaarlijks te verwerken in de desbetreffende begrotingen vanaf 2017;
  5. De financiële effecten genoemd onder 2 tot en met 4 te verwerken in de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging en deze vast te stellen.

  Bij de exploitant van gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk, Speeltuinvereniging Kindervreugd, bestaat al langer de wens om te komen tot een uitbreiding en aanpassing van het gebouw. Hiermee kan ruimte geboden worden aan nieuwe gebruikers en nieuwe activiteiten en ontstaat er voor verenigingen meer mogelijkheid om tegelijkertijd gebruik te maken van het gebouw. Door woningcorporatie Brabantse Waard is in samenspraak met de gemeente en de exploitant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding en verbouw van het gebouw. De corporatie treedt op als investeerder en eigenaar van het gebouw, de gemeente staat als hoofdhuurder garant voor de huur en verhuurt het gebouw vervolgens niet-kostendekkend door aan de exploitant. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de noodzaak voor uitbreiding en verbouw voldoende is aangetoond. De financiële consequenties die de uitbreiding en verbouw met zich meebrengen vragen om aanpassing van eerder vastgestelde financiële kaders. Gezien het belang van gemeenschapshuis De Blokhut voor de leefbaarheid van de kern Helwijk en de hoge mate van gebruik van het gebouw door het verenigingsleven van Helwijk wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de financiële wijzigingen en consequenties.

 9. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen met het Plan van Aanpak TNO.
  2. In te stemmen met:
  a. het handhaven van de taakstelling van 15 procent, maar pas door te voeren wanneer het bijstandsvolume gaat dalen;
  b. het bieden van een structurele oplossing voor eerder niet voorziene taken als inkoop, juridisch advies en bestuursassistentie (geraamde kosten € 72.000);
  c. het vaststellen van de vaste romporganisatie op de formatie zoals die zou zijn na doorvoering van de taakstelling (122,2 Fte minus 15 procent = 104,4 Fte) en daarnaast te werken met een flexibele schil;
  d. opdracht te geven aan het Werkplein HvWB om arbeidsovereenkomsten  meer flexibeler in te richten (tijdelijke dienstverbanden, payroll, externe inhuur);
  e. per 1 januari 2015 een rekenregel af te spreken voor de afbouw van de formatie van 1 fte per 67 bijstandsgerechtigden. Dit betekent 1 fte minder wanneer het volume daalt met 67 fte;
  f. het over 2 jaar evalueren van de voorgelegde afspraken;
  g. het structureel beschikbaar stellen van de door het Rijk beschikbaar gestelde extra uitvoeringskosten Participatiewet aan het Werkplein HvWB. Deze gelden kunnen alleen ingezet worden voor uitstroom bevorderende werkzaamheden en de nieuwe doelgroep
  h. het beschikbaar stellen van het benodigde participatiebudget aan het Werkplein HvWB, ad 80% van het bij gemeente aanwezige participatiebudget en dit als kader te zien voor de uitvoering van alle maatregelen om het volume te beheersen (inclusief de aanvullende uitkering).
  3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  Een jaar geleden is het Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)van start gegaan. Bij de start van het Werkplein kwamen vanuit zes gemeenten verschillende werkwijzen samen in één organisatie. Om een eerste efficiëntieslag te maken zijn de werkprocessen voor het onderdeel Inkomen uitgewerkt in één werkproces voor het Werkplein. In vervolg hierop worden de werkprocessen Werk en Participatie geharmoniseerd. Daarnaast is beleidsmatig een flinke slag geslagen met de uitwerking van de beleidsregels en de bestuursopdracht Participatiewet.
  Het is  gelukt om de dienstverlening aan de burgers te continueren en de eerste stappen te zetten in het bouwen van de organisatie. Nu is het tijd om toekomstbestendig bouwen aan het Werkplein HvWB zodat tot structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering en uitvoering gekomen kan worden.

 10. Pilot Beschut werken

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de notitie Pilot Beschut werken;
  2. Opdracht te geven aan Werkplein Hart van West-Brabant en WVS-groep dat de eindstand 2016 qua opbouw van de formatie zoals genoemd in de notitie wordt gerealiseerd;
  3. Opdracht te geven aan het Werkplein Hart van West-Brabant voor het ontwikkelen van het instrument activeringsplaats;
  4. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de cliëntenraad SW;
  5. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te  informeren over de pilot beschut werken.

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het kader van de invoering van deze wet heeft de gemeenteraad in oktober en december 2014 diverse verordeningen, waaronder de Re-integratieverordening Participatiewet, vastgesteld. In deze verordeningen heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de uitvoering van de Participatiewet. Op een aantal onderdelen dient een nadere uitwerking van deze kaders plaats te vinden. Voor de uitwerking van de re-integratieverordening is dit gebeurd in de nadere regel re-integratie. Binnen de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om het instrument beschut werken in te zetten. Het instrument beschut werken wordt ingezet voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat bij beschut werk om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente.
  De samenwerkende gemeenten binnen het Werkplein Hart van West-Brabant willen vanaf 2016 via een pilot het instrument beschut werken beschikbaar stellen aan een specifieke groep werkzoekenden.

 11. Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. De verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant vast te stellen.

  In de GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant is opgenomen dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van cliëntenparticipatie middels bij verordening vast te stellen regels. Na het vaststellen van deze verordening, bij de zes deelnemende gemeenten binnen het Werkplein, wordt er een cliëntenraad opgericht voor het Werkplein Hart van West-Brabant. Vanuit de diverse lokale cliëntenraden nemen afgevaardigden deel aan de cliëntenraad van het Werkplein. Binnen de gemeente Moerdijk blijft de Stichting Cliëntenraad Moerdijk bestaan.

 12. Terrasvergunningen

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met  werkwijze en de daarbij behorende kostenraming voor het verlenen van een terrasvergunning.

  Met de aantekening dat wethouder Zwiers niet instemt met het terrassenbeleid.

  Naar aanleiding van het 1e voorstel terrasvergunningen is gevraagd om nader te onderzoeken of de structurele kosten en inspanningen verlaagd kunnen worden door niet elk jaar een vergunning  te verlenen. Daarnaast heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting 2016 aangegeven akkoord te gaan met het invoeren van terrasvergunningen. De structurele kosten kunnen worden verlaagd door het gebruik van de openbare grond te koppelen aan de drank en horeca vergunning.

 13. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) in Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant Archief (WBA)

  Het college besluit:

  1. Verzoek om ambtelijk richting Regionaal Archief West-Brabant aan te geven dat;
  a. Ten aanzien van het bedrijfsplan RAWB (3.2) heeft het de voorkeur dat de RAWB aansluit bij de ondersteuning door de organisatie van ICT WBW
  b. ten aanzien van de invulling van het e-depot; bij verdere invulling van het
  e-depot zeker gebruik gemaakt moet worden van landelijke standaarden en voorbeelden.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om  in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Archief West-Brabant in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief;
  3. De gemeenteraad voor te stellen als zienswijzen op de concept begroting 2016 (inclusief meerjarenbegroting 2016-2019) van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief naar voren te brengen:
  a. Het saldo van de algemene reserve van het RAWB op 30 juni 2016 naar rato van de jaarlijkse bijdrage aan de huidige deelnemers uit te keren, er van uitgaande dat de nieuw toetredende partijen niet verplicht worden een evenredig entreebedrag te storten;
  b. In de toelichting op de begroting aan te geven in hoeverre de werkelijke formatie van het WBA op de startdatum afwijkt van de streefformatie van 20,5 fte, en zo nodig de loonkostenraming in de begroting hierop aan te passen;
  c. In de toelichting op de begroting aan te geven of in de raming van € 75.000 voor hosting/website de eenmalige kosten van de bouw van een nieuwe website zijn begrepen, en zo nodig de raming hierop aan te passen;
  d. In de toelichting op de begroting aan te geven of de kapitaallasten van de aanleg van een nieuw PC-netwerk in het Koetshuis binnen de concept begroting kunnen worden opgevangen, en zo nodig de begroting hierop aan te passen;
  e. T.a.v. de realisatie van het E-depot dienen de te nemen stappen verder uitgewerkt te worden, en moet worden bezien hoe er eerder een operationeel E-depot kan worden gerealiseerd om de digitaal overgebrachte archiefbescheiden zo snel mogelijk op een duurzame manier te kunnen beheren en ontsluiten.
  4. De gemeenteraad voor te stellen de bijdrage aan het RAWB/WBA over 2016 via een begrotingswijziging met € 16.000 te verhogen.
  5. In te stemmen met het Bedrijfsplan "West-Brabants Archief" en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
   
   

   Op 26 mei 2015 heeft het college ingestemd met de 'businesscase samenwerking West-Brabantse archiefinstellingen'. De gemeenteraad is hier via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. In de vergadering van 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) definitief ingestemd met de voorgenomen fusie. De fusie betreft het Markiezenhof Historisch Centrum (gemeente Bergen op Zoom, inclusief de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht), het gemeentearchief Roosendaal en de deelnemers van RAWB zonder het Waterschap Brabantse Delta.
  De gemeente Moerdijk is deelnemer aan de regionale archiefsamenwerking Regionaal Archief West-Brabant. Samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert, worden de archieven al jaren beheerd door de ze uitvoeringsorganisatie. Tot nu toe beheerde het RAWB vooral traditionele papieren archiefstukken. Om naar de toekomst toe ook digitale archieven op een goede manier te kunnen beheren én om ook het toezicht over de archieven die nu nog door de gemeenten worden beheerd beter te kunnen uitvoeren, moet er behoorlijk wat gebeuren. Deze opgave is voor het regionaal archief in de huidige opzet te groot; om het succesvol te kunnen aanpakken is meer capaciteit, kennis en expertise nodig. In een samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht is het beter mogelijk deze taken op te pakken. Deze gemeenten zullen dan ook toetreden tot het RAWB per 1 juli 2016, waarna de naam wijzigt in West-Brabants Archief. De gemeenschappelijke regeling waarin de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd, wordt daarbij aangepast aan de nieuwe doelstellingen. Hoe het West-Brabants Archief zijn taken de komende jaren wil uitvoeren, staat omschreven in het bedrijfsplan. In de bijbehorende begroting staat aangegeven wat de kosten zijn voor de verschillende onderdelen, de gemeenteraad heeft hierbij op een vijftal punten haar zienswijze kenbaar gemaakt.