Besluitenlijst BenW vergadering 16 februari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 16 februari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 februari 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Bijdrage Veilig Thuis 2016

  Het college besluit:
  1. De gemeentelijke financiële bijdrage voor Veilig Thuis in 2016 vast te stellen op
  € 202.888 en te dekken uit 6683000 / 44259.
  2. Het tekort van € 36.315 (waarvan € 18.518 incidenteel) ten opzichte van de primitieve begroting van € 166.573 te dekken vanuit het begrotingsresultaat binnen het sociale domein (onderdeel jeugdhulp), bij de eerste Berap 2016.

  Veilig Thuis is een advies en meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis West-Brabant is met ingang van 2015 operationeel. Voor de financiering van Veilig Thuis hebben de 18 gemeenten afgesproken dat ze op overeenstemming gericht overleg voeren, met de gemeente Breda als opdrachtnemer. Veilig Thuis is in 2015 geconfronteerd met een hoge toestroom aan meldingen en adviesvragen. Het huidige subsidieniveau van 2015 is ontoereikend. Het college heeft ingestemd met een voorlopige extra subsidie voor het jaar 2016. De totale gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis in 2016 komt daarmee op € 202.888.

 3. Starten bouw zonder omgevingsvergunning door Chugoku Paints te industrieterrein Dintelmond

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het gedogen van het starten van de bouwactiviteiten op het perceel Sluisweg 12 te Heijningen, mits de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en vergunbaar is.

  Chugoku Paints wil graag medio 2016 hun nieuwe bedrijf/fabriekshal in gebruik nemen in verband met het 100 jarige bestaan van het Japanse bedrijf. Een positieve beschikking en een onherroepelijke omgevingsvergunning duurt te lang om deze fabriekshal gereed te hebben voor de viering. Met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een pilot gestart die het mogelijk maakt om te starten zonder omgevingsvergunning. Als voorwaarden zijn gesteld dat het bedrijf in de afgelopen 5 jaar geen aanschrijving heeft ontvangen op het gebied van milieu en bouw en dat er een vergunbare omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend. Dit betekent zoveel dat aan alle toetsingskaders die van toepassing zijn wordt voldaan.

 4. Verantwoording jaarlijkse subsidie ROC West-Brabant/Kellebeek College 2014-2015

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie over het schooljaar 2014-2015 voor het Kellebeek College definitief vast te stel¬len op € 39.000, conform de voorlopige subsidieverlening.

  Jaarlijks verstrekt de gemeente Moerdijk het Kellebeek College (onderdeel van het ROC West-Bra¬bant) een subsidie om invulling te geven aan het volwassenenonderwijs voor de inwoners met een laag opleidingsniveau in de gemeente Moerdijk. Dit doen we aanvullend op de rijksmiddelen voor vol¬wassenenonderwijs, omdat deze niet toereikend zijn om het lokaal beleid op het gebied van de be¬strij¬ding van laaggeletterdheid vorm te geven.
  Door de gemeentelijke subsidie is het mogelijk een extra cursus aan te bieden. In 2014-2015 is aan in¬woners van de gemeente Moerdijk met lage basisvaardigheden een cursus Engels aangeboden. Daarnaast wordt een netwerkdocent ingezet om cursisten te werven en de week van de alfabetisering lokaal mee vorm te geven. De verstrekte subsidie 2014-2015 is conform de afspraken ingezet.