Besluitenlijst BenW vergadering 23 februari 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 23 februari 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 februari 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 februari 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 166. Gebiedsplannen - Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het gebiedsplan Zevenbergschen Hoek en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
  2. De raad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

  Het gebiedsplan voor Zevenbergschen Hoek is gereed. Door middel van 4 bijeenkomsten met de bewoners van Zevenbergschen Hoek, de gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Surplus, en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit leefbaarheidsplan. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een visie voor het dorp alsmede de bijbehorende dynamische uitvoeringsagenda. De gemeente kan met het plan instemmen. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief (RIB). Op 23 maart aanstaande vindt hieromtrent de openbare bewonersbijeenkomst plaats. Vervolgens start het structurele proces van de uitvoering van de acties, waarbij de dorpstafel een centrale rol speelt.      

 4. Eindevaluatie project 144 Sanering gasfabriek Klundert

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van project nr. 144 Sanering gasfabriek Klundert vast te stellen
  2. Project 144 Sanering gasfabriek Klundert af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  De sanering van de voormalige gasfabriek aan de Molenvliet in Klundert is afgerond. Van 2007 tot 2009 werden de noodzakelijke onderzoeken verricht en de juridische en financiële besluiten genomen. De sanering startte in 2009 en bestond uit bodemsanering en grondwatersanering. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de voorwaarden van de provincie Noord Brabant (bevoegd gezag) en de afgesproken financiële kaders. Eind 2015 kon de eindafrekening met de provincie worden afgerond. De gesaneerde grond op het lokale bedrijventerrein van Klundert zal als bedrijfsgrond worden uitgegeven.

 5. Voorontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk'

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' (NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP20),
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het vigerende bestemmingsplan voor de kern Moerdijk dateert van januari 2004. Dat maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. Bij deze actualisatie wordt bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten.  Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet meegenomen in een te actualiseren bestemmingsplan. Een uitzondering kan worden gemaakt voor ontwikkelingen waarvan de uitvoerbaarheid overduidelijk aantoonbaar is en die breed gedragen worden binnen de gemeenschap. De plannen voor het Dorpshart Moerdijk kunnen een dergelijke nieuwe ontwikkeling zijn. Omdat deze plannen nog niet concreet zijn uitgewerkt, is er in het voorontwerpbestemmingsplan nog geen invulling aan gegeven. Als de plannen voldoende concreet zijn kunnen ze wel opgenomen gaan worden in het ontwerpbestemmingsplan. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt nu gestart met de planologische procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging een inspraakreactie te geven op het bestemmingsplan. Tijdens deze periode zal ook een inloopavond worden georganiseerd waarop een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

 6. Convenant stuurgroep jeugd en educatie 2016-2019

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het convenant van de stuurgroep jeugd en educatie voor de periode 2016 tot en met 2019. In dit convenant wordt de bestuurlijke samenwerking tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, organisaties jeugdgezondheidszorg, de welzijnsorganisatie en de gemeente Moerdijk vastgelegd.
  2. Volmacht te verlenen aan wethouder Zwiers om het convenant namens de gemeente te ondertekenen.

  Het is van belang dat partijen elkaar in de uitvoering, maar ook bestuurlijk treffen om zo de ondersteuning aan kinderen en jeugdigen gezamenlijk, op een integrale manier, vorm te geven. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de Jeugdwet. Sinds 2006 is er in de gemeente Moerdijk een stuurgroep jeugd en onderwijs actief om hieraan vorm te geven. De samenwerking was voorheen vastgelegd in een intentieverklaring. De samenwerking vanaf dit jaar wordt vastgelegd in een convenant, omdat de intentie tot samenwerking in de afgelopen 10 jaar binnen de stuurgroep is uitgegroeid naar een meer volwaardige vorm van samenwerking. Tevens wordt de stuurgroep jeugd en onderwijs in het vervolg aangeduid met de naam stuurgroep jeugd en educatie. Deze naam doet meer recht aan de ontwikkeling van de jeugd die centraal staat. In de stuurgroep zitten naast de gemeente alle partijen  die binnen het onderwijs, de opvang, het professioneel welzijnswerk en jeugdgezondheidszorg lokaal en preventief actief zijn.

 7. Liquidatiebegroting 2016 Regionale Milieudienst West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Als reactie op de liquidatiebegroting 2016 van de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) het volgende naar voren te brengen:
  a. De post Werken door derden, specifiek de controllerskosten en de kosten inhuur ondersteuning Deloitte zijn na de laatste aanpassing nog steeds nogal hoog, gezien de relatief beperkte werkzaamheden;
  b. Wat de kosten van (achterstallig) onderhoud betreft is een grondige inspectie van het totale pand dringend noodzakelijk. Wat de lekkages betreft is het verstandig ook te kijken naar de afgesloten verzekering voor het pand;
  c. De onderhoudsplanning voor het pand dient bij de inspectie te worden betrokken om toekomstige "verrassingen" te voorkomen;
  d. Voor 2017 dient een ontwerpbegroting opgesteld te worden die tijdig aan de gemeenteraden kan worden aangeboden.
  2. De raad via een raadsinformatiebrief over de liquidatiebegroting 2016 te informeren;
  3. De financiële bijdrage voor Moerdijk ad €15.956,- op basis van de liquidatiebegroting 2016 van de RMD mee te nemen bij de begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e berap 2016.

  Met de oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is besloten om met ingang van 2013 de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) op te heffen. Tot op heden is de RMD in liquidatie. Definitieve opheffing kan namelijk nog niet plaatsvinden, omdat de gemeenschappelijke regeling nog eigenaar is van een kantoorpand. Tevens zijn de financiële claims van de OMWB ten aanzien van het voormalige RMD-personeel nog niet afgehandeld. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 kreeg de RMD van de OMWB een tegemoetkoming voor de kosten van het kantoorpand. Omdat deze tegemoetkoming is afgelopen en het pand nog niet is verkocht, is voor 2016 een liquidatiebegroting opgesteld. Deze begroting is door het Algemeen Bestuur onder voorbehoud vastgesteld, zodat de gemeenten nog kunnen reageren op de begroting. De gemeente Moerdijk brengt naar voren dat de kosten op de post Werken door derden nogal hoog zijn en dat er dringend een grondige inspectie van het pand noodzakelijk is, om deze kosten zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast dient de onderhoudsplanning bij de inspectie betrokken te worden en dient er voor 2017 tijdig een ontwerpbegroting opgesteld te worden. Op basis van deze ontwerpbegroting is de financiële bijdrage voor Moerdijk € 15.956,-.

 8. Jaarverslag leerplicht Moerdijk 2014-2015.

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht Moerdijk 2014-2015;
  2. De raad te informeren over het jaarverslag met een raadsinformatiebrief.

  Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant heeft het jaarverslag leerplicht 2014-2015 van de 18 samenwerkende gemeenten (inclusief Moerdijk) vastgesteld en toegezonden. Op grond van de Leerplichtwet 1969 dient het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over het laatste schooljaar en het gevoerde beleid inzake handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Uit de cijfers blijkt dat Moerdijk voor het schooljaar 2014-2015 met het verzuimpercentage van 3,26% zit onder het regionale gemiddelde van 4,11% van 18 gemeenten van de RMC regio West-Brabant. In dit jaarverslag is bovendien ook informatie opgenomen over de uitvoering van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van het voorgaande schooljaar 2013-2014 en eerdere jaren. Voor het schooljaar 2013-2014 was er sprake van 39 voortijdig schoolverlaters in Moerdijk, waarvan er 7 afkomstig waren van het voorgezet onderwijs en 32 van het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal schoolverlaters is hiermee van het eerste peiljaar 2005-2006 met 105 voortijdig schoolverlaters (3,7%) gezakt naar 39 voortijdig schoolverlaters (1,3%) in 2013-2014.

 9. Publiek-private samenwerking voor werkgeversdienstverlening binnen Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant om een publiek-private samenwerking te starten in het kader van de werkgeversdienstverlening;
  2. In te stemmen met een bijdrage aan deze samenwerking ter hoogte van € 21.549 in 2016 en € 5.275 in 2017.

  Zowel landelijk als in het werkgebied van het Werkplein Hart van West-Brabant is de afgelopen jaren het aantal mensen wat afhankelijk is van een gemeentelijke uitkering fors gestegen. Het Werkplein gaat met een aantal maatregelen aan de slag om het volume van mensen met een gemeentelijke uitkering te reduceren. Eén van deze maatregelen is de werkgeversdienstverlening de komende jaren een stevige impuls te geven. Hiervoor gaat het Werkplein een samenwerking aan met Randstad Nederland. Gezamenlijk zullen deze organisaties gaan opereren onder de bestaande naam Werkgeversservicepunt Hart van West-Brabant.

 10. Verzoek om toestemming voor het innemen van een standplaats op het parkeerterrein bij Station Lage Zwaluwe voor de verkoop van (alcoholvrije)dranken, etenswaren, snoep, snacks, soep en dergelijke.

  Het college besluit:
  1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om een  standplaats in te mogen nemen (maandag tot en met vrijdag) met een foodwagen (koffie, dranken, etenswaren, snoep, snacks en soep)
  op stationsgebied Lage Zwaluwe voor 5 dagen per week voor een periode van 1 jaar met de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging;
  2. In de vergunning de voorwaarden opnemen dat er geen zekerheid is dat vergunning na 1 jaar (met evt 1 jaar verlenging)  nog verlengd wordt in verband met de geplande herontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe;
  3. In de vergunning de voorwaarden opnemen dat er geen zekerheid is dat na herontwikkeling van het stationsgebied nog een standplaats kan worden ingenomen;
  4. Het innemen van een standplaatsvergunning op een verkeersbestemming (strijd bp) formeel niet mogelijk is voor 5 achtereenvolgende dagen, afdeling V&H opdracht te geven het college een voorstel voor te leggen over de juridische oplossing van dit vraagpunt.

  Het standplaatsenbeleid voorziet niet in de mogelijkheid om een standplaats in te nemen op in het stationsgebied Lage Zwaluwe. In dat beleid zijn enkel locaties in de kernen opgenomen.

 11. Evenementenbeleid 2016

  Het college besluit:
  Gevraagd besluit Burgemeester
  1. In te stemmen met het concept 'Evenementenbeleid Moerdijk 2016' waarin op hoofdlijnen de volgende wijzigingen worden voorgesteld:
  o het implementeren van een risicoanalyse en evenementenkalender;
  o het stellen van gewijzigde regels rondom geluidsbelasting bij evenementen;
  o het schrappen van de bepaling rondom evenementen in relatie tot kerkdiensten;
  o het doorvoeren van enkele kleine (technische) wijzigingen.
  2. Het concept 'Evenementenbeleid Moerdijk 2016' voor een periode van zes weken ter inzage leggen.
  3. Het concept 'Evenementenbeleid Moerdijk 2016' ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.

  Gevraagd besluit College
  1. de besluiten van de burgemeester voor kennisgeving aan te nemen.

  In 2013 is het evenementenbeleid voor de laatst geactualiseerd. Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen is het gewenst om het beleid opnieuw te actualiseren. De burgemeester wordt daarom voorgesteld een aantal aanpassingen door te voeren.