Besluitenlijst BenW vergadering 01 maart 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 01 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 februari 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 februari 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inzet middelen collectieve preventie GGZ in 2016

  Het college besluit: 
  1. Aan de gemeente Bergen op Zoom in 2016 een bedrag van € 4.080 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de collectieve preventie GGZ.
  2. De gemeente Bergen op Zoom te mandateren tot het verlenen en vaststellen van de subsidie voor de uitvoering van de collectieve preventie GGZ 2016.
  3. De gemeente Bergen op Zoom te mandateren tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften als gevolg van de verlening en vaststelling van deze subsidie.
  4. Indigo Brabant een bedrag van maximaal € 8.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten uit het aanbod collectieve preventie GGZ 2016 Moerdijk.
  5. Een bedrag van € 5.000 te reserveren voor de uitvoering van het project "piep zei de muis" van GGZ WNB.
  6. Surplus voor de uitvoering van de Alzheimer cafés in de gemeente Moerdijk in 2016 een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen voor de activiteitenkosten.

  Voor de uitvoering van de collectieve preventie GGZ in de gemeente Moerdijk wordt in 2016 aan een aantal organisaties subsidie verstrekt. De gemeente Bergen op Zoom ontvangt als subsidie verstrekker namens zes gemeenten een bedrag van € 4.080. Dit voor de uitvoering van het activiteitenplan van GGZ WNB en Kentra, met o.a. de lotgenotengroep Kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis of een verslaving (KOPP/ KVO). Indigo Brabant wordt maximaal een bedrag van € 8.000,- ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het activiteitenplan. Dit betreft met name activiteiten op het vlak van depressiepreventie.
  Een bedrag van € 5.000 wordt gereserveerd voor de uitvoering van het project "piep zei de muis" van GGZ WNB. Dit in overleg en op verzoek van het CJG in de gemeente Moerdijk. Er volgt een apart voorstel voor de definitieve subsidieverlening voor dit project. Surplus wordt voor de uitvoering van de Alzheimer Cafés in 2016 een bedrag van € 2.000 beschikbaar gesteld voor de activiteitenkosten.

 4. Aanpassing uitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaats Koekoeksedijk te Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met een aanpassing van het uitvoeringsbesluit 2007 inzake de verhuur van vrachtwagenparkeerplaatsen.

  Tot op heden kunnen alleen vrachtwagenchauffeurs die woonachtig zijn binnen de gemeente Moerdijk, maar werkzaam zijn bij een buiten de gemeente Moerdijk gevestigd bedrijf een aanvraag voor de huur van een vrachtwagenparkeerplaats indienen. De aanpassing geeft zelfstandige vrachtwagenchauffeurs met maximaal 1 vrachtwagen, welke woonachtig zijn binnen de gemeente Moerdijk, maar die niet over een eigen bedrijfsterrein beschikken, nu ook de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een parkeerplaats.

 5. Uitvoeringsconvenant Belastingsamenwerking West-Brabant 2016.

  Het college besluit:
  1. Het uitvoeringsconvenant 2016 met de Belastingsamenwerking West-Brabant vast te stellen.
  2. De gemeentesecretaris te machtigen tot ondertekening van het uitvoeringsconvenant 2016 met de Belastingsamenwerking West Brabant en de jaarlijkse aanpassingen van het convenant.

  Om zowel bij de gemeente Moerdijk als de BWB tijdig te kunnen beschikken over relevante (management)informatie en te kunnen werken aan permanente verbetering van de onderlinge samenwerking, wordt een uitvoeringsconvenant gesloten. In dit convenant wordt vastgelegd op welke momenten de BWB en de gemeente geacht worden naar elkaar toe prestaties te leveren c.q. informatie aan elkaar te verstrekken. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het managen van de verwachtingen van de samenwerkende partners.

 6. Omgevingsvergunning voor de legalisatie van diverse onderdelen in de jachthaven van Willemstad.

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan middels een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning wordt ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de legalisatie van de bunkerboot, havenkantoor, sanitair gebouw en afvalverzamelpunt in de jachthaven van Willemstad. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze legalisatie, omdat de aanvraag passen is binnen deze locatie.

 7. Vragen aan de Gemeenteraad (B-stuk) betreffende verkeersveiligheid scholieren.

  Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief (B-stuk raad) aan de werkgroep "Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg".

  De werkgroep "Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg" geeft aan dat de volgende routes veilig en goed begaanbaar moeten worden voor scholieren:
  1. Appelaarseweg en Appelaarsedijk (in Fijnaart richting Roosendaal).
  2. Eerste Kruisweg, de Dreef en de Vlietweg.

  Ad. 1.
  Aanpassingen om wegen en wegvakken veiliger in te richten, worden volgens vastgesteld beleid, gecombineerd met plannen voor groot onderhoud.
  • De Appelaarseweg is geïnspecteerd en blijkt inderdaad slecht. Onderhoud van de weg kan naar voren gehaald worden in de meerjarenplanning groot onderhoud.
  • Op de Appelaarsedijk is er recent een aantal noodreparaties verricht. De weg is nog steeds niet optimaal, maar de weg is onderhoud technisch niet onveilig. Op de meerjarenplanning groot onderhoud komt de Appelaarsedijk op korte termijn niet voor. We gaan wel kijken of de wederom ontstane hobbels, onder meer ontstaan door worteldruk, weer kunnen verminderen door reparaties?
  Ad 2.
  • De Eerste Kruisweg zal nog in 2016 worden aangepakt en aangepast. We hebben besloten, na inspraak van bewoners, variant A verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Begin maart 2016 is het definitieve ontwerp klaar. Inmiddels is gestart met voorbereidende werkzaamheden.
  • De Dreef zal als landbouwknelpunt worden opgenomen in het plan dat op basis van een motie van de Raad wordt gemaakt. Hier zal een fysieke aanpassing worden voorgesteld.  Dit plan is voor de zomer gereed en wordt aangeboden aan de Raad.
  • Op de Vlietweg zijn er verkeerstellingen gehouden. Het aantal fietsers dat gebruik maakt van de Vlietweg blijkt mee te vallen (6 à 12 fietsers per etmaal). De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is wel een probleem (gemiddelde snelheid is 82 km/uur). Ons voorstel is om daar een snelheidsremmende maatregel, in de vorm van een drempel, te nemen.

 8. Herstel constructiefouten asbestsanering riolering basisschool De Hoeksteen.

  Het college besluit:
  1. In te instemmen met het vergoeden van de gemaakte kosten ad € 9.619,60 (incl. BTW) voor de verwijdering en vervanging van de asbestriolering;
  2. De totale kosten ad € 9.619,60 (incl. BTW) te dekken uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen.

  De Waarden - Stichting voor confessioneel basisonderwijs heeft een spoedaanvraag ingediend voor het vergoeden van de kosten ad € 9.619,60 (incl. BTW) van het herstel van constructiefouten door verwijdering en vervanging van de asbest riolering ter hoogte van een toiletgroep. Begin 2015 was er sprake van enorme stank. Na grondig onderzoek en het openhakken van de vloer bleek de riolering onder het gebouw bij een toiletgroep compleet te zijn afgebroken waardoor het afvalwater van de toiletten wegliep onder de schoolvloer. Tevens bleek er sprake te zijn van een asbestrioleringsbuis. De gebroken asbestrioleringsbuis is verwijderd en vervangen en de vloer bij de toiletten is hersteld. Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, is de gemeen¬te financieel verantwoordelijk voor het vergoeden van de totale kosten van de asbestsanering.

 9. Pilot zelf subsidie verdelen Langeweg

  Het college besluit:
  1. De pilot 'Zelf subsidie verdelen' in Langeweg uit te voeren en daarmee de verenigingen de gele¬genheid geven om zelf de hoogte van de subsidiebedragen te bepalen voor 2017 en 2018;
  2. Om 105% van de in 2014 beschikte bedragen voor organisaties uit Langeweg te hanteren als maximum voor 2017 en 2018.

  De gemeenteraad en het college van Moerdijk vinden het verenigingsleven zeer belangrijk. Het word niet voor niets 'het cement van de samenleving' genoemd. Sinds het aantreden van het nieuwe college wordt bovendien participatie steeds belangrijker. Deze ontwikkeling is aanleiding om het subsidiebeleid onder de loep te nemen en participatie hierin een hoofdrol te laten spelen. Het college heeft besloten om in 2016 een pilot uit te voeren in Langeweg. De pilot gaat uit van de gedachte om de subsidieverlening om te draaien: het is niet de gemeente die bepaalt, maar de subsidieontvangers beslissen zelf hoe het budget verdeeld wordt. De enige eis die de gemeente stelt is dat er vooraf een plan wordt gemaakt waar alle betrokken partijen het mee eens zijn. Mocht de pilot in Langeweg succesvol zijn dan krijgen ook organisaties in andere kernen de gelegenheid zich voor deze werkwijze aan te melden, waarbij de betrokken organisaties het wel allemaal hierover eens dienen te zijn.

 10. Generatiepact

  Het college besluit:
  1. Kennis nemen van het instemmingsadvies van de OR met het voorgenomen besluit van het college inzake het generatiepact van 23 februari 2016;
  2. Het voorgenomen besluit, gelet op het instemmende advies, om te zetten in een definitief besluit.
  3. In te stemmen met de verzoeken/voorstellen van de OR.

  Bij zowel het bestuur als het management ligt de uitdrukkelijke wens om de organisatie qua personele bezetting flexibeler te maken en de instroom/doorstroom van jongeren te bevorderen (vers bloed/nieuwe ideeën). De behoefte aan instroom/doorstroom stijgt daarmee uit boven de norm die is opgelegd op grond van de cao afspraken. Om invulling te kunnen geven aan de gewenste flexibiliteit en instroom, wordt een stimulerende maatregel tot korter werken in het leven te roepen. Een maatregel in de geest van het generatiepact, maar die ook moet worden gezien als instrument om het mogelijk te maken langer door te kunnen werken in verband met de verhoging van de AOW leeftijd (duurzame inzetbaarheid). Van de senioren die daar gebruik van maken blijft de kennis behouden voor de organisatie. Deze kennis kan goed worden benut en ingezet in een rol als mentor voor de instromende jongeren.

 11. Project 170. Stand van zaken tweede voortgangsrapportage uitwerking governance Havenschap Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over voortgang en inhoud van het verzelfstandigingsproces met de raadsinformatiebrief.

  Met de vaststelling van de Havenstrategie in juli 2014 is geconcludeerd dat aanpassing van de governance van het Havenschap Moerdijk noodzakelijk is. Op 29 januari (Moerdijk) respectievelijk 6 februari 2015. (PNB) is aan het college opdracht gegeven tot de uitwerking van een voorkeursmodel van een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling (GR). Dit betekent dat alle bedrijfsactiviteiten van de GR worden uitgeplaatst naar een door de GR op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De GR is aandeelhouder van deze NV. De GR is nodig voor het waarborgen van de financiering van de NV. De raad heeft toen aangegeven over de voortgang hiervan regelmatig geïnformeerd te willen worden. In september 2015 is een eerste voortgangsrapportage aangeboden en op 3 december 2015 is de raad tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Met deze tweede voortgangsrapportage wordt inzicht verschaft in de juridische uitwerking.