Besluitenlijst BenW vergadering 08 maart 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst BenW vergadering
Datum: 08 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco-burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling eenmalige subsidie aan Edux onderwijspartners voor het schooljaar 2014-2015.

  Het college besluit:
  1. De eenmalige subsidie voor het schooljaar 2014-2015 aan Edux onderwijspartners, voor de uitvoering van leerlingenzorg aan leerlingen in het primair onderwijs, vast te stellen op €151.451, conform de verleende subsidie en het verstrekte voorschot.

  Aan Edux onderwijspartners is in het schooljaar 2014-2015 een eenmalige subsidie toegekend voor de uitvoering van diagnostiek, consultatie en begeleiding op het gebied van leerlingenzorg. Het gaat hier om leerlingenzorg voor leerlingen in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Naast de gemeente betalen ook de schoolbesturen voor de uitvoering van leerlingenzorg. De gemeente, de schoolbesturen en Edux hebben daarom ook overlegd over de inzet van de eenmalige subsidie in het overgangsjaar 2014-2015. Vanaf september 2015 is leerlingenzorg een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uit de jaarstukken 2014-2015 van Edux is gebleken dat de eenmalige subsidie is ingezet voor leerlingenzorg op de scholen, conform de vooraf gemaakte afspraken.

 3. Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken

  Het college besluit:
  1. het "Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken" vast te stellen.

  Sinds 3 juni 2013 is de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB) bevoegd om namens de gemeente Moerdijk toe te zien op de algemene vergunningverlening en handhaving van ruimtelijke wetten en regels. Aanvullend besluit het college van burgemeester en wethouders nu ook om de (directeur van de) OMWB bevoegd te maken om toe te zien op de naleving van de regels voor bedrijfsmatige asbestsanering. Het college sluit hierdoor aan bij de landelijk gemaakte afspraken tussen gemeenten, Provincies en de Rijksoverheid over de taken en bevoegdheden van omgevingsdiensten. (de zogenaamde packagedeal of basistakenpakket).   

 4. Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

  Het college besluit:
  1. Kennis nemen van de uitkomsten van de 12 inspecties welke de GGD heeft uitgevoerd in 2015;
  2. Samen met de andere vijf gemeenten (D6) de GGD West-Brabant per 1-1-2016 voor twee jaar aanwijzen als toezichthouder  Wmo voor de gemeente Moerdijk en per brief deze opdracht aan de GGD verstrekken;
  3. De voor 2016 aan de opdracht verbonden kosten ad € 3.276,- te dekken uit 6670002/43710 (Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd);
  4. De vorm van toezicht bepalen middels een mix van reactief en proactief toezicht, waarin het reactief toezicht de eerste prioriteit heeft en de tweede prioriteit wordt gelegd bij het proactief toezicht in de vorm van steekproeven.

  In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat dat het gemeentebestuur moet zorgen voor toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de wet is geregeld. Het college heeft in 2015 het toetsingskader hiervoor vastgesteld en de toezichthoudende rol belegd bij de GGD West-Brabant. De toezichthoudende rol wordt verlengd voor 2016 en 2017 en voor het jaar 2016 wordt aan de GGD opdracht verleend.

 5. Gymvergoedingen primair onderwijs 2016.

  Het college besluit:.
  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2016 primair  onderwijs aan:
      - Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant:  € 17.247;
   - De Waarden - Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 85.346;
   - Borgesius stichting:      €   8.503.
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 111.096, ten laste te brengen van de
               productnummers van deze 23 scholen (kostensoort 43612). Het in de begroting 2016   
               hiervoor opgenomen bedrag is € 115.249.

  De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de 'Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk' vastgesteld. Voor 2016 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 111.096.

 6. Huurovereenkomst ten behoeve van het aanbrengen van acht trimtoestellen met acht bijbehorende informatieborden op de wallen te Willemstad.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met een huurovereenkomst ten behoeve van het aanbrengen van acht trimtoestellen op de wallen te Willemstad.
  2. In te stemmen dat op de bijbehorende informatieborden reclame-uitingen (sponsoring) mag worden aangebracht.

  Er is een burgerinitiatief binnengekomen voor het aanbrengen van acht trimtoestellen met bijbehorende informatieborden op de wallen te Willemstad ten behoeve van Stichting Sportief Willemstad.  Omdat de trimtoestellen  ingegraven worden tot een diepte van circa 80 cm, zijn zij aard en nagelvast met de grond verbonden. Normaal gesproken dient er daarvoor een recht van opstal gevestigd te worden. Gelet op de hoge kosten van het kadastraal recht per trimtoestel wordt voorgesteld een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar.

 7. 3e bestuursrapportage 2015


  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2015;
  2. De 3e bestuursrapportage 2014 met een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

  De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage voor de gemeenteraad over de uitvoering van de activiteiten uit de programma’s in de (beleids)begroting. In de 3e bestuursrapportage 2015 wordt niet alleen teruggekeken naar de periode vanaf de 2e bestuursrapportage, maar wordt een terugblik gegeven over het hele jaar 2015. De 3e bestuursrapportage 2015 is hiermee een voorloper van het jaarverslag over 2015. In de 3e bestuursrapportage 2015 wordt ook ingegaan op het voorlopig jaarrekeningresultaat 2015. Op dit moment komt dit neer op een bedrag van € 727.000. Dit is € 1,3 miljoen hoger dan de prognose bij de 2e bestuursrapportage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2015 in november 2014, is het saldo € 727.000 hoger.