Besluitenlijst B&W vergadering 22 maart 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 22 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Uitvoeren gezondheidsonderzoek door GGD West-Brabant

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het doen van onderzoek naar het mogelijk verhoogd voorkomen van kanker in de gemeente Moerdijk door de GGD West-Brabant.
  2. De onderzoekskosten van € 9.900 te dekken vanuit het begrotingsresultaat bij de 1e berap 2016 middels een begrotingswijziging van 6714000/44235.

  Vanwege het recente incident bij Shell heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de GGD West-Brabant een gezondheidsonderzoek uit te laten voeren. Er dient te worden nagegaan of er een verband bestaat tussen de gezondheid van de inwoners en de industrie. Om deze reden zal er op korte termijn een onderzoek naar het mogelijk verhoogd voorkomen van kanker  worden uitgevoerd.  Op verzoek van de gemeente Strijen zal de GGD West-Brabant Strijen en Strijensas bij dit onderzoek betrekken. De resultaten van het kankeronderzoek zullen binnen drie maanden beschikbaar zijn. Met de huisartsen in de gemeente Moerdijk zal binnenkort overlegd worden of er een noodzaak is tot het doen van nader onderzoek. 

 3. Beschikbaar stellen extra middelen voor uitwerking nieuwe zaken.

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 473.000 beschikbaar te stellen voor:
                       a. Het uitwerken van de initiatieffase van de ingekomen ruimtelijke initiatieven;
                       b. Het invullen van de nieuwe communicatieopzet ten behoeve van het
                           gebiedsgericht werken;
                       c. Het implementeren van de verplichtingenadministratie.
  2. Dit bedrag van € 473.000 ten laste te brengen van de algemene reserve;
  3. Vanaf 2017 een bedrag van € 56.000 op te nemen in de meerjarenbegroting voor de structurele lasten als gevolg van de invoering van de verplichtingenadministratie.

  Sinds oktober 2014 zijn er bij de gemeente op dit moment 7 kansrijke initiatieven ingediend, waarbij het vanwege de complexiteit en ten behoeve van de aansturing gewenst is om afzonderlijke projecten te benoemen. Binnen de gemeentelijke organisatie is capaciteit aanwezig om 2 initiatieven op te pakken. Het is zeer wenselijk alle initiatieven op te pakken, omdat de initiatieven bijdragen aan de in de Structuurvisie aangehaalde uitgangspunten en de leefbaarheid van de diverse kernen ten goede komt. Om alle initiatieven op te pakken zijn extra middelen nodig tot een bedrag van € 325.000. In 2016 zullen voor alle kernen de gebiedsplannen zijn vastgesteld. Er is extra capaciteit nodig om het gebiedsgericht communiceren concreet te maken door enerzijds per kern de meest gebruikte digitale en/of analoge communicatiekanalen uit te bouwen en te structureren. Anderzijds ook om de gebiedstafels te coachen en te ondersteunen bij het uiteindelijk zelf oppakken en organiseren van gebiedsgericht communiceren. Met deze tijdelijk benodigde capaciteit is een bedrag gemoeid van ca. € 125.000 voor de jaren 2016 en 2017. Om beter sturing te kunnen geven aan de beheersing van de diverse budgetten binnen de begroting is het al langer een wens om over te gaan tot de invoering van een verplichtingenadministratie. Dit is een nieuwe taak binnen de gemeente waarvoor tot op heden geen middelen beschikbaar zijn. Om de verplichtingenadministratie in te voeren moeten éénmalige kosten worden gemaakt van € 75.000. Daarnaast is vanaf 2017 structureel een bedrag nodig van € 56.000.
  De kosten voor het uitvoeren van deze extra, nieuwe taken bedragen éénmalig € 525.000. Omdat nog een bedrag van € 52.000 beschikbaar is, is er een aanvullend bedrag nodig van € 473.000. Voorgesteld wordt dit ten laste van de algemene reserve te brengen.