Besluitenlijst B&W vergadering 29 maart 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verhuur ruimten basisscholen De Springplank, De Cocon en St. Jozef.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de verhuur van ruimte van basisschool De Springplank  voor buitenschoolse opvang en peuteropvang;
  2. In te stemmen met de verhuur van ruimten van basisschool De Cocon voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
  3. In te stemmen met de verhuur van ruimte van basisschool St. Jozef voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

  Op grond van onderwijswet- en regelgeving kan een schoolbestuur besluiten om een leegstaand gedeelte van het schoolgebouw of - terrein te verhuren aan derden.
  Verhuur (voor commerciële activiteiten) is mogelijk voor (delen van) gebouwen en terreinen die niet voor onderwijs noodzakelijk zijn, en ook niet voor medegebruik (voor niet-commerciële activiteiten) in aanmerking komen. Voordat een schoolbestuur overgaat tot verhuur moet het hiervoor toestemming vragen aan het college. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant wil bij de basisschool De Cocon in Klundert leegstand verhuren voor kinderopvang en buitenschoolse opvang en bij basisschool De Springplank in Fijnaart voor buitenschoolse opvang en peuteropvang. Borgesiusstichting wil bij basisschool St. Jozef in Noordhoek leegstand verhuren voor buitenschoolse opvang en peuteropvang. Er zijn geen redenen om deze verzoeken te weigeren, omdat de ruimten tijdens dit gebruik niet nodig zijn voor onderwijs of medegebruik voor andere niet-commerciële activiteiten. Er zijn voor de gemeente geen (extra) kosten verbonden aan de verhuur. Als de ruimten (weer) voor onderwijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. De schoolbesturen houden hiermee rekening in de huurovereenkomsten.

 4. Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:
  1. De Beleidsregels vast te stellen voor ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven -en Industrieterrein Moerdijk.
  2. Mandaat te verlenen aan de manager RBOR voor het verlenen van deze ontheffingen.

  Op het Haven -en Industrieterrein Moerdijk gaat vanuit handhaving (politie) extra aandacht uit naar grote voertuigen die ingezet worden om interne ladingen te vervoeren. Er rijden voertuigen rond die niet voldoen aan de wettelijke afmetingen / maten. Voor gekentekende voertuigen verleent de RDW ontheffing. Bij ongekentekende voertuigen verleent de wegbeheerder ontheffingen. Het Havenschap is wegbeheerder op het haven -en industrieterrein Moerdijk, maar uw college heeft het bevoegd gezag om besluiten te nemen.
  Het voorstel is dat het college  ontheffing kan verlenen aan ongekentekende voertuigen tot:
  - Hoogte: 4,5 meter;
  - Breedte: 3,5 meter, bij ondeelbare lading;
  - Breedte: 3 meter, bij deelbare lading (bijvoorbeeld petcokes);
  - Massa: 50 ton.
  De ontheffingen gelden alleen voor voertuigen die op het haven -en industrieterrein rijden.
  Er worden twee typen ontheffingen onderscheiden, namelijk:
  1. Ontheffingen die uitgegeven worden op basis van bovengenoemde afmetingen en voor een bepaalde periode en aangewezen route/gebied. Dit zijn ongekentekende voertuigen die binnen bovenstaande maten vallen.
  2. Incidentele ontheffingen voor exceptionele voertuigen / transporten zonder kenteken. Dit zijn voertuigen die buiten bovenstaande afmetingen vallen.
  Aan deze transporten zullen aanvullende eisen gesteld worden, zoals transport begeleiding, wegafzettingen, tijdvensters, etc. 

  Tijdelijk gemeentelijk ontheffingenbeleid
  Met ingang van 2017 komt er een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Dit houdt in dat de meeste voertuigen, die nu zonder kenteken op het haven - en industrieterrein Moerdijk rijden, over enkele jaren dan ook kentekenplichtig zijn. Dit betekent dat dan niet langer de gemeente maar de RDW bevoegd is om ontheffingen te verlenen.

  Regelen van een ontheffingenbeleid
  Op basis van deze regels worden ontheffingsaanvragen beoordeeld.

 5. Regionale klachtenregeling jeugd

  Het college besluit:
  1. Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot benoemen tot voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd;
  2. Mevrouw mr. S.E. van de Merbel-Platje benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Klach¬tencommissie Jeugd; 
  3. De heer dr. P. Veerman (gedragsdeskundige), mevrouw drs. E. Klaver (gedragsdeskundige) en mevrouw drs. S. de Kroes (jeugdarts) benoemen tot lid van de Klachtencommissie Jeugd;
  4. De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden geschiedt voor een perio¬de van vier jaar, ingaande 1 april 2016;
  5. De bevoegdheid tot herbenoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd, als bedoeld in artikel 2 onder c, van de Klachtenregeling Jeugd, mandateren aan het management van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk  heeft de volgende personen benoemd in de nieuw te vormen Klachtencommissie Jeugd:
  1. Wilma der Weduwe - de Groot (voorzitter); 
  2. Saskia van de Merbel - Platje (plaatsvervangend voorzitter);
  3. Phillip Veerman (gedragsdeskundige);
  4. Elisabeth Klaver (gedragsdeskundige);
  5. Saskia de Kroes (jeugdarts).
  De Klachtenregeling Jeugd zal met ingang van 1 april 2016 in werking treden. Vanaf dat moment zal de Klachtencommissie Jeugd gaan functioneren.