Besluitenlijst B&W vergadering 05 april 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 april 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
E.J.F.M. Kerssemakers bc. loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 maart 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Dienstverleningsvisie Moerdijk 2016-2020

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen de Dienstverleningsvisie Moerdijk 2016-2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Dienstverleningsvisie Moerdijk 2010.

  Basis voor de dienstverlening is de Dienstverleningsvisie Moerdijk 2010. Deze visie is aan actualisatie toe. Zo is bijvoorbeeld het streven te komen tot één loket voor alle overheidszaken losgelaten. Dit enerzijds als gevolg van veranderende standpunten op landelijk niveau en anderzijds vanwege het feit dat we tal van onze producten en diensten ondergebracht hebben in samenwerkingsverbanden, elk met een eigen loket. Daarnaast ligt de focus de komende jaren vooral op het vormgeven van de digitale overheid: “Digitaal, wat digitaal kan” (Plasterk). Reden genoeg om onze dienstverleningsvisie opnieuw tegen het licht te houden met als een doel te komen tot een betere dienstverlening voor onze burgers. Het resultaat hiervan is de kort maar bondige dienstverleningsvisie, getiteld “de Moerdijker centraal”, waarmee we willen aangeven dat we met onze dienstverlening meer dan ooit willen aansluiten bij leefwereld en behoeften van onze “burgers” (inwoners, verenigingen, bezoekers, bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen). In lijn met de landelijk beleid zetten ook wij in op “digitaal waar het kan”, maar voegen wij er nadrukkelijk aan toe “persoonlijk waar nodig of gewenst”.

 3. Project 008: Intentieovereenkomst ontwikkeling 'Kop Roode Vaart'

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst 'Kop Roode Vaart'
  2. De raad door middel van een RIB te informeren over de stand van zaken en het vervolgproces.

  Er vindt al lange tijd onderzoek plaats naar de haalbaarheid van planontwikkeling van het gebied 'Kop Roode Vaart' / 'Huizersdijk'. In de afgelopen jaren is er met verschillende marktpartijen overleg geweest over de mogelijkheden van een zogenaamde 'doorstart' van de oorspronkelijke projecten 008 Kop Roode Vaart en 089 Huizersdijk en de 'contouren' van het plangebied. Van Wanrooij Projectontwikkeling b.v. uit Veghel heeft eind 2014 kenbaar gemaakt interesse te hebben om samen met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een herontwikkeling van het plangebied Kop Roode Vaart en een gedeelte van gebied Huizersdijk. De afspraken voor de herontwikkeling en het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst wordt de samenwerking tussen Van Wanrooij en de gemeente voor de mogelijke herontwikkeling van dit gebied juridisch verankerd.

 4. Samenwerking met gemeente Breda op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de publiek-publieke samenwerking tussen gemeente Moerdijk en gemeente Breda op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval;
  2. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.
  Gevraagd burgemeesterbesluit
  Volmacht  te verlenen aan J.J. Kamp, wethouder van de gemeente Moerdijk, voor het ondertekenen van de overeenkomst betreffende de samenwerking met gemeente Breda op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval.

  Gemeente Moerdijk heeft als doelstelling afval is grondstof. Er is in 2015 een onderzoek verricht naar een goede partner om deze gemeentelijke doelstelling te realiseren. Uit dat onderzoek is gemeente Breda naar voren gekomen. Moerdijk en Breda hebben ambtelijk de mogelijkheden van een publiek-publieke samenwerking onderzocht om intensief te gaan samenwerken onder de noemer 'van afval naar grondstof'. Dit betekent concreet meer aandacht voor preventie en het nog beter scheiden van al die herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastic, drankpakken, glas, textiel enz. Meer afvalscheiding bij de woning betekent dat de duobak de langste tijd heeft gehad. In de samenwerking onderzoeken Moerdijk en Breda hoe het anders en beter kan. De beide gemeenten maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en capaciteit met betrekking tot de inzameling, het gebruik van de milieustraten, de communicatie, proeven met andere manieren van inzamelen en keuzes voor maatwerk per ken of wijk. Om de samenwerking op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval te bekrachtigen wordt een publiek-publieke samenwerking aangegaan.

 5. Jaarrekening 2015

  Het college besluit:
  1. Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 vast te stellen.
  2. Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 aan te bieden aan de accountant ter controle.

  De jaarrekening 2015 is het slotstuk van de budgetcyclus 2015. In de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2015 met als vertrekpunt de begroting. De bestuurlijke verantwoording heeft op zich ook al plaatsgevonden in de 3e bestuursrapportage 2015. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening heeft ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2015 geen wijziging ondergaan en blijft dus € 727.000 positief. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 door de gemeenteraad op 14 juli 2016.

 6. Concept begroting 2017 en de concept meerjarenbegroting 2017-2020 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) op de conceptbegroting 2017 en de concept meerjarenbegroting 2017-2020.
  2. In de meerjarenbegroting 2017-2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 665.000 voor 2017, € 651.000 voor 2018 en € 638.000 voor 2019 en 2020. 

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) heeft bij schrijven van 23 februari 2016 de concept begroting 2017 en de concept meerjarenbegroting 2017-2020 naar de deelnemers verzonden. De BWB verzoekt uiterlijk 22 mei 2016 een eventuele zienswijze van de gemeenteraad aan de BWB kenbaar te maken. De begroting geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen.