Besluitenlijst B&W vergadering 12 april 2016

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 april 2016
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco- burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 april 2016

  Het college besluit:
  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Convenant Stedelijk Kompas 2016-2018

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het Convenant Stedelijk Kompas 2016-2018

  Sinds 2008 bestaat het Stedelijk Kompas regio Breda. Dit is een samenwerking van diverse organisaties  op het gebied van de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het algemene doel van het Stedelijk Kompas is het realiseren van goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen, gericht op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan.  Om dit doel te bereiken hebben de gemeente Breda, de regiogemeenten en betrokken maatschappelijke partners een convenant afgesloten dat eind 2015 afliep. Breda is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio waar de volgende gemeenten onder vallen:  Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert.  In opdracht van de gemeente Breda heeft het Trimbos instituut medio 2015 een evaluatie uitgevoerd naar de opbrengsten van het Stedelijk Kompas. De evaluatie onderstreept het belang van de aanpak van dak- en thuislozen in Breda en de regio. In de evaluatie komt duidelijk terug dat het gewenst is dat het  Stedelijk Kompas blijft bestaan.
  Om vervolg te geven aan de aanpak van dak-en thuisloosheid heeft de gemeente Breda het initiatief genomen om een vervolg convenant Stedelijk Kompas te formuleren.  Hierbij zijn cliënt-vertegenwoordigers, regiogemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties intensief betrokken geweest.  Al deze partijen vinden zich in het convenant dat er nu ligt en willen verantwoordelijkheid nemen in de uitwerking ervan. Dit betekent dat in wisselende samenstellingen  van zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers, corporaties en regiogemeenten, de ambities van het convenant worden vertaald in werkplannen.

 3. Vaststelling subsidie 2015 Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk en Stichting

  Wmo-raad Moerdijk
  Het college besluit:
  1. Het subsidiebedrag 2015 t.b.v. de Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) vast te stellen op € 2.500,--
  2. Het subsidiebedrag 2015 t.b.v. de Stichting Wmo-raad Moerdijk vast te stellen op
  € 4.960,--

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie definitief vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening van de gesubsidieerde instelling. Daarbij moet worden nagegaan of door de gesubsidieerde instelling is voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken. In die beoordeling zijn voor wat betreft de Senioren Adviesraad Moerdijk en de Wmo-raad Moerdijk geen onregelmatigheden aangetroffen. Vandaar het besluit om de subsidie definitief vast te stellen op hetzelfde bedrag als het bedrag van de voorlopige subsidie zijnde € 2.500,-- respectievelijk € 4.960,--

 4. Intensivering mantelzorgondersteuning in de gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. De voor 2016 nog resterende middelen voor de intensivering van de mantelzorg beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de week van de mantelzorg en voor de uitgifte van een waarderingsmenu voor mantelzorgers.

  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is bepaald dat de gemeenteraad periodiek een plan moet vaststellen met betrekking tot het door de gemeente te voeren beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In dat plan dient o.a. beschreven te worden wat de voornemens zijn om te komen tot de ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers. Ter uitvoering van deze wettelijke bepaling heeft de gemeenteraad op 30 oktober 2014 het Beleidsplan Wmo 2015-2017 vastgesteld. Daarin is bepaald dat mantelzorgers en vrijwilligers waardering verdienen voor hun inzet en dat de gemeente dat wil bereiken door als (jaarlijks) blijk van waardering niet te kiezen voor een financiële bijdrage maar voor gerichter en structurele (materiële) ondersteuning. Bovendien is bepaald dat gekozen wordt voor een mix van activiteiten. Deels gericht op het collectief zoals de dag van de mantelzorg en de mantelzorgcafé's en deels gericht op het individu. Ter uitwerking hiervan heeft Surplus in 2015 in overleg met de gemeente twee projecten uitgevoerd. De eerste betrof een week (in plaats van een dag) van de mantelzorg waarin door verschillende partijen in de kernen van de gemeente Moerdijk activiteiten zijn georganiseerd, waardoor mantelzorgers de zorg en de belasting die het zorgen voor met zich meebrengt even kunnen vergeten.
  Het tweede project betrof het opzetten van een waarderingsmenu. Daarmee kon elke mantelzorger kiezen om tot een bedrag van € 35,-- te besteden bij een plaatselijke ondernemer waarbij die ondernemer dan iets extra's toevoegt.
  Gelet op het grote succes van beide projecten in 2015 wordt besloten deze projecten ook in 2016 uit te voeren en daarbij enkele verbetervoorstellen door te voeren uit de evaluatie van 2015. De projecten zullen in zijn geheel, inclusief de daarmee gepaard gaande administratie, worden uitgevoerd door Surplus.

 5. Beleidsuitgangspunten dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. De beleidsuitgangspunten dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) Werkplein Hart van West-Brabant vast te stellen.

  In de periode november-december 2014 is door de raden van de zes Werkpleingemeenten het Beleidskader Participatiewet (inclusief beleid WWB-maatregelen), alsmede de daaruit voorvloeiende verordeningen vastgesteld. Daarmee is het beleid ten aanzien van de Participatiewet op hoofdlijnen bepaald. Op onderdelen dient dit beleid echter nog verder uitgewerkt te worden in aanvullende gemeentelijke regelgeving. Er dienen nog concrete keuzes gemaakt te worden over de inzet van enkele re-integratie instrumenten en op onderdelen moeten de kaders nog bepaald worden waarbinnen de uitvoering van het beleid binnen de uitvoeringsorganisatie Werkplein Hart van West-Brabant plaats zal moeten vinden. Deze nog openstaande beleidsthema's zijn vastgelegd in het Werkplan Participatiewet, dat in 2016 zal worden uitgevoerd. Een van de thema's die nog verder uitgewerkt moet worden zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot de niet-uitkeringsgerechtigden, de zogenaamde nuggers. Via deze uitgangspunten kan aan nuggers eventueel ondersteuning worden geboden bij arbeidsinschakeling.

 6. Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Windpark Industrieterrein Moerdijk' (NL.IMRO.1709.WindparkMoerdijk-BP30), inclusief het bijbehorende Milieueffectrapport (MER),
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Windpark Industrieterrein Moerdijk' en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  3. De gemeenteraad te informeren over het ontwerpbestemmingsplan en het MER met een raadsinformatiebrief.

  Nuon Wind Development B.V. wil een windpark aanleggen op het industrieterrein Moerdijk. Dit windpark bestaat uit zeven windturbines die langs de Zuidelijke (3) en Westelijke (4) Randweg zijn gepland. De windturbines kennen een maximale ashoogte van 130 meter en een maximale tiphoogte van 196 meter. Met de aanleg van dit windpark wordt een invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie op het vlak van duurzaamheid om in 2030 door middel van windenergie in 30% van de lokale energiebehoefte te voorzien. Dit betekent ook dat met dit windpark een invulling wordt gegeven aan de landelijke, provinciale en regionale opgave voor windenergie.
  Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de aanleg van het windpark planologisch mogelijk gemaakt. Van 21 april tot en met 1 juni 2016 wordt dit ontwerp ter inzage gelegd. Een ieder heeft nu de mogelijkheid om gedurende deze periode een zienswijze in te dienen. Tijdens deze periode zal een inloopavond worden georganiseerd waarop het plan wordt gepresenteerd en een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden.

 7. Kadernota ICT WBW 2017

  Het college besluit:
  1. De kadernota ICT WBW voor kennisgeving aannemen en vervolgens via een RIB ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Op 22 februari 2016 heeft het bestuur ICT WBW de kadernota vastgesteld. Conform artikel 24, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling dient het bestuur de kadernota toe te zenden aan de Gemeenteraden en Colleges van de deelnemende gemeenten. Op 8 maart 2016 is de kadernota aan het college toegezonden met het verzoek om deze ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. Het advies is om deze kadernota via een raadsinformatiebrief voor te leggen aan de gemeenteraad.